UM: ihmisoikeusraportointi ja ihmisoikeusvalitukset 2019

9.4.2020

Ulkoministeriön oikeuspalvelun ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö (OIK-40) on julkaissut vuosikertomuksensa 2019.

Ihmisoikeusvalitus- ja -sopimusasioiden hoitaminen 2019 

 

Kertomuksessa kerrotaan Suomen hallituksen toimista ihmisoikeusvalitusasioiden ja -sopimusasioiden hoitamisessa vuonna 2019.

Ulkoministeriön tehtäviin kuuluvat kansainväliset ihmisoikeusasiat ja Suomen edustaminen kansainvälisissä lainkäyttö- ja tutkintaelimissä sekä muut tällaisia elimiä koskevat asiat (valtioneuvoston asetus ulkoministeriöstä 1 §, 524/2018).

Ulkoministeriön työjärjestyksellä määrätään oikeuspalvelun tehtäviin kuuluviksi ihmisoikeussopimus- ja tuomioistuinasiat sekä muut ihmisoikeuksia koskevat oikeudelliset asiat (ulkoministeriön asetus ulkoministeriön työjärjestyksestä 41 §, 530/2018). Valtionasiamiehenä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa toimii ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikön päällikkö (93 §).

Suomi on osapuolena keskeisissä kansainvälisissä  ihmisoikeussopimuksissa ja raportoi määräajoin sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanosta Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja Euroopan neuvoston (EN) sopimusvalvontaelimille. YK:lle raportoidaan seitsemästä yleissopimuksesta ja kahdesta valinnaisesta pöytäkirjasta ja vastaavasti EN:lle kuudesta yleissopimuksesta.

Määräaikaisraportoinnin ohella raportoidaan enenevissä määrin  sopimusvalvontaelinten erityiseen seurantaan nostamien suositusten täytäntöönpanosta antamalla kohdennettuja väliraportteja. 

Suomi on sitoutunut ihmisoikeusvelvoitteiden ylikansalliseen valvontaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa (EIT), Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteassa (ECSR) ja seitsemässä YK:n  ihmisoikeussopimusten valitusmenettelyssä.

Ihmisoikeuksien toteutumista valvovat myös YK:n kidutuksen vastaisen komitean alakomitea (SPT) ja Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI). Lisäksi Suomi osallistuu ihmisoikeustilanteensa tarkasteluun YK:n ihmisoikeusneuvoston alaisessa yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (UPR).

Ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö vastaa Suomen hallituksen määräaikaisraportoinnista ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanosta valmistellen raportit yhteistyössä toimivaltaisten ministeriöiden kanssa ja hallituksesta riippumattomia tahoja kuullen.

Yksikkö vastaa Suomen hallituksen edustamisesta ihmisoikeusvalitusasioissa laatien hallituksen vastineet ja kirjelmät yhteistyössä toimivaltaisten ministeriöiden kanssa.

Lisäksi yksikkö edustaa Suomea uusien ihmisoikeussopimusten neuvotteluissa ja vastaa ihmisoikeussopimusten kansalliseen voimaansaattamiseen ja säädösvalmisteluun kuuluvista tehtävistä.

Liitteet