Ihmisoikeuskeskuksen toiminta laajeni vuonna 2019

7.5.2020

Ihmisoikeuskeskuksen toiminnassa painottuivat vuonna 2019 muun muassa oikeusvaltiokysymykset, kyselytutkimukset vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta ja uutena teemana vanhusten oikeudet.

Ihmisoikeuskeskus saavutti hyvin vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Toimintasuunnitelman sisältämien tehtävien lisäksi Ihmisoikeuskeskuksessa alkoi viime vuoden maaliskuussa työ vanhusten oikeuksien edistämiseksi, kun eduskunta myönsi lisäresursseja toimintaa varten. Toiminnan tavoitteena oli vahvistaa oikeudellista näkökulmaa vanhuksiin liittyvässä toiminnassa ja päätöksenteossa sekä myös laajemmin asenteissa. Työssä painottuivat vuoden aikana etenkin vanhusten oikeuksiin liittyvien ongelmien kartoittaminen ja yhteistyön kehittäminen alan eri toimijoiden kanssa.

Ihmisoikeuskeskus teki vuosina 2018-2019 yhteistyössä Vammaisfoorumi ry:n kanssa verkkokyselyn vammaisten henkilöiden oikeuksista. Kyselyssä kartoitettiin kaikki YK:n vammaisyleissopimuksen kattamat aihealueet. Keskus jatkoi myös kansallisen perusoikeusbarometri-tutkimushankkeen työstämistä yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Hankkeessa tehtiin kyselytutkimus, joka kohdennettiin vammaisiin ja toimintarajoitteisiin henkilöihin sekä valikoituihin kielivähemmistöihin (ruotsi, venäjä ja arabia). Kyselyllä selvitettiin kyseisten väestöryhmien näkemyksiä, kokemuksia ja tietoisuutta perus- ja ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta Suomessa.

Ihmisoikeuksien toteutumisen seurannan rakenteita kehitettiin vuoden aikana aktiivisesti, ja työ jatkuu vuonna 2020. Ihmisoikeuskeskus antoi YK:lle määräaikaisraportointia varten lausunnot kolmen ihmisoikeussopimuksen velvoitteiden toteutumisesta. Lisäksi lausuntoja ja kannanottoja annettiin useista yksittäisistä teemoista sekä kotimaisille että kansainvälisille tahoille.

Yhdessä ihmisoikeusvaltuuskunnan kanssa annettiin kevään 2019 hallitusneuvotteluja ennen suosituksia perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi tulevalla hallituskaudella. Suositukset pohjautuivat Ihmisoikeuskeskuksen julkaisemaan laajaan taustaselvitykseen Perus- ja ihmisoikeustilanne Suomessa, Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset hallituskaudelle 2019-2023.

Ihmisoikeuskeskus toimi vuonna 2019 aktiivisesti etenkin oikeusvaltiotyön vahvistamiseksi verkostoissaan oikeusvaltioperiaatteen tultua yhä voimakkaammin haastetuksi joissakin Euroopan valtioissa. Yhteistyö EU:n perusoikeusviraston kanssa vahvistui myös tämän teeman osalta vuoden aikana. Ihmisoikeuskeskus oli mukana muun muassa EFRIS-tietokannan (EU Fundamental Rights Information System) kehittämisessä. 

Ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyi Ihmisoikeuskeskuksen vuoden 2019 toimintakertomuksen maaliskuussa. Toimintakertomus julkaistaan verkkojulkaisuna suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ihmisoikeuskeskus - toimintakertomus 2019

Människorättscentret - verksamhetsberättelse 2019

Human Rights Centre - Annual report 2019