Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta ratkaisu Suomen palkkatasa-arvosta

17.7.2020

Sukupuolten palkkaeron kaventamistoimet eivät ole olleet Suomessa riittävän tehokkaita ja oikeusturvakeinot ova puutteellisia irtisanomistilanteessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö - Työ- ja elinkeinoministeriö  29.6.2020 12.59
TIEDOTE 167/2020

 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea totesi 29. kesäkuuta julkistamassaan ratkaisussa, että sukupuolten palkkaeron kaventamistoimet eivät ole olleet Suomessa riittävän tehokkaita, kun mittarina käytetään koko työmarkkinoiden sukupuolten palkkaeroa. Komitea katsoi myös Suomen oikeusturvakeinojen olevan puutteellisia tilanteessa, jossa henkilö irtisanotaan vastatoimena samapalkkavaatimukseen, koska laki ei velvoita työsuhteen palauttamiseen.

Sosiaalisten oikeuksien komitea totesi, että Suomen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin, jotka varmistavat sukupuolten palkkaeron kaventumisen kohtuullisessa ajassa.

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti naisten ja miesten palkkaeroa kavennetaan lisäämällä palkka-avoimuutta tasa-arvolaissa, arvioimalla työehtosopimusten sukupuolivaikutukset ja vahvistamalla töiden samanarvoisuutta eri toimialoilla sekä hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisillä toimenpiteillä. 

Komitean ratkaisua käsitellään seuraavaksi Euroopan neuvoston ministerikomiteassa.

Ratkaisu koski University Women of Europen elokuussa 2016 tekemää järjestökantelua palkkatasa-arvosta Suomea ja 14 muuta valtiota vastaan. Järjestökantelu kohdistui uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan artikloihin, jotka koskivat oikeutta kohtuulliseen palkkaan (artikla 4), ja oikeutta tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja tasa-arvoiseen kohteluun työhön ja ammattiin liittyvissä kysymyksissä ilman sukupuoleen perustuvaa syrjintää (artikla 20). Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea katsoo, että Suomen lainsäädäntö loukkaa uuudistetun sosiaalisen peruskirjan 4 artiklan 3 kohtaa ja 20 artiklaa. 

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja on kansainvälinen sopimus, joka turvaa sosiaalisten oikeuksien toteutumista Euroopassa. Peruskirjan oikeudet on taattava kaikille sopimusvaltioiden oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille ilman syrjintää. Peruskirjan valvonta perustuu sen täytäntöönpanoa koskeviin raportteihin, joita sopimusvaltiot antavat määräajoin. Lisäksi työmarkkinaosapuolet ja tietyt järjestöt voivat tehdä kanteluita Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle peruskirjan määräysten puutteellisesta täytäntöönpanosta.

*

No. 129/2016 University Women of Europe (UWE) v. Finland

Sosiaalisten oikeuksien komitean järjestökantelusivu

Tiivistelmä Suomea koskevista ratkaisuista sosiaalisten oikeuksien komitean verkkosivulla