YK: Suomen perusraportti sopimusvalvontaelimille julkaistu

11.11.2020

Suomi on lähettänyt YK:lle perusraportin, joka on kaikkien sopimusvalvontaelinten käytössä ja joka edistää ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanosta annettavien sopimuskohtaisten määräaikaisraporttien sisällön kohdentamista

Ulkoministeriön saatekirje 23.10.2020

YK:n ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon määräaikaisraportoinnin harmonisoitujen raportointiohjeiden mukaisesti sopimusvaltion tulee antaa perusraportti (Common Core Document), joka sisältää tiedot muun muassa valtion hallintorakenteesta, tuomioistuinlaitoksesta ja oikeusjärjestelmästä, perustuslaista ja ihmisoikeuksien kannalta keskeisestä lainsäädännöstä, väestöstä sekä ihmisoikeuksien suojelun ja niiden edistämisen puitteista. Perusraportissa esitetään myös keskeistä tilastotietoa. Perusraporttia voidaan tarvittaessa päivittää.

Perusraportti on YK:n kaikkien sopimusvalvontaelinten käytössä. Se edistää ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanosta annettavien sopimuskohtaisten määräaikaisraporttien sisällön kohdentamista entistä tarkemmin vain kunkin yleissopimuksen soveltamisalaan liittyviin kysymyksiin.

Suomen perusraportti (HRI/CORE/FIN/2020) on saatavilla viidellä eri kielellä

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston verkkosivuilla osoitteessa:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI%2fCORE%2fFIN%2f2020&Lang=en