Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon translain uudistamistarpeista ECRI:lle

22.2.2018


Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon translain uudistamistarpeista Euroopan neuvoston alaiselle Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiselle komissiolle (ECRI) osana Suomea koskevaa viidettä valvontakierrosta.

Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) suorittaa maakohtaista valvontaa ja arvioi kunkin Euroopan neuvoston jäsenvaltion ihmisoikeustilannetta erityisesti rasismin ja suvaitsemattomuuden osalta.

Arviointia tehdään 4-5 vuoden jaksoissa. ECRI kerää valtiokohtaista aineistoa, myös riippumattomista lähteistä, ja tekee maavierailuja käyden vuoropuhelua viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa.

Aineistojen pohjalta ECRI tekee ehdotuksia ja antaa suosituksia havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi.

ECRI:n Suomea koskeva neljäs raportti julkaistiin 21.3.2013. Suomelle annettiin 50 suositusta, joista kolmen suosituksen osalta odotettiin ensisijaista täytäntöönpanoa. Suomi raportoi näiden suositusten täytäntöönpanosta 12.10.2015. ECRI totesi 7.6.2016 julkaistuissa päätelmissään, että Suomi on täytäntöönpannut näistä suosituksista yhden kokonaan ja kaksi osittain.

ECRI on ilmoittanut suunnittelevansa viidennen valvontakierroksen (2013–2018) maavierailua Suomeen syyskuussa 2018.

Tähän liittyen ECRI pyysi hallitusta sekä mm. kansallista ihmisoikeusinstituutiota toimittamaan lisätietoja meneillään olevan valvontakierroksen teemoista, jotka ovat yhteisiä kaikille Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle:

(1) lainsäädännölliset kysymykset,

(2) vihapuhe,

(3) väkivalta ja

(4) integraatiopolitiikat

sekä Suomelle kohdennetusta erityisestä teemasta

(5) LHBT-henkilöihin kohdistuva syrjintä.

Lisäksi tietoja pyydettiin myös ECRI:n vuonna 2016 hyväksymien päätelmien osalta osittain täytäntöönpannuista suosituksista (2 kpl).

Lisätietoja
ECRI:n verkkosivu

Suomea koskeva monitorointisivu

IOK:n uutinen ECRIn vuonna 2016 julkaisemista päätelmistä kolmen erityiseen tarkkailuun nostetun suosituksen osalta

 

Liitteet