Ihmisoikeuskeskus lausui YK:lle ennakkosuostumuksen periaatteesta

1.3.2018YK:n alkuperäiskansojen asiantuntijakomitea laatii vuosiraporttiaan. Raportin erityisteemana on alkuperäiskansojen ennakkosuostumus (FPIC).

YK:n alkuperäiskansojen asiantuntijakomitea Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) valmistelee parhaillaan vuosiraporttiaan YK:n alkuperäiskansajulistuksen täytäntöönpanosta ja sen aikaansaamista parannuksista alkuperäiskansojen tilanteeseen jäsenmaissa.

Heinäkuussa 2018 viimeisteltävä ja syyskuussa 2018 YK:n ihmisoikeusneuvostolle annettava raportti keskittyy erityisesti  ns. ennakkosuostumuksen periaatteeseen (free, prior and informed concent, FPIC).

Lisätietoa EMRIP-komiteasta (en)

Lisätietoa EMRIPin vuosiraportista (en)

Lisätietoa YK:N työstä alkuperäiskansa-asioissa (en)

Lisätietoa YK:n alkuperäiskansajulistuksesta (en)

 

Mikä FPIC?

YK:n alkuperäiskansajulistuksen seurauksena vuodesta 2017 lähtien ihmisoikeuksia valvovat toimielimet ovat enenevässä määrin painottaneet, että pelkkä alkuperäiskansojen konsultaatio esimerkiksi lausuntopyynnön tai kuulemistilaisuuden muodossa ei ole aina ja kaikissa asioissa riittävä.

Neuvotteluilla alkuperäiskansojen kanssa on pyrittävä saamaan heiltä etukäteinen (ennen päätösten ja ratkaisevien tai peruuttamattomien toimien tekemistä), vapaa (ei pakotettu tai kiristetty) ja riittävään informaatioon (todenmukainen kuvaus koko hankkeesta ja sen mahdollisista vaikutuksista) perustuva suostumus (free, prior and informed consent) suunnitelluille toimenpiteille. Tämä koskee asioita, joilla on tai voi olla merkittävä ja laaja-alainen vaikutus alkuperäiskansojen elämään, kulttuurin ja perinteisten elinkeinojen säilymiselle.

 

Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus (2017)

valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa on julkaistu tammikuussa 2017 kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus saamelaisten oikeuksien toteutumisesta. Tutkimuksen tarkoitus oli tarjota uutta tietoa mm siitä, miten muissa  valtioissa on rtkaistu alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyviä kysymyksiä, joiden säätelyssä Suomessa on edelleen ongelmia.

Linkki tutkimukseen (myös liitteenä, fi-en)

 

Liitteet