Ihmisoikeuskeskuksen lausunto oikeusvaltioperiaatteesta EU:ssa

18.10.2019

Ihmisoikeuskeskus lausui pyynnöstä suurelle valiokunnalle oikeusvaltioperiaatteesta Euroopan unionissa.

Ihmisoikeuskeskus lausui 16.10.2019 antamassaan lausunnossa mm. seuraavaa:

  • Ihmisoikeuskeskus pitää hyvin tärkeänä sitä, että Suomi korostaa oikeusvaltioperiaatteen merkitystä unionin toiminnan kulmakivenä ja nostaa järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti esiin sen yhteyden demokratian ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Euroopan komissio antoi 17.7.2019 toisen tiedonannon oikeusvaltionperiaatteen lujittamisesta unionissa. Linkki Euroopan komission oikeusvaltioaineistoon

 

Komissio esittelee tiedonannossa konkreettisia oikeusvaltioperiaatteen lujittamiseen tähtääviä toimia. Näiden toimien pääasiallinen sisältö on esitetty perusmuistiossa, joka on päivätty 23.9.2019 (E 16/2019E 17/2019). Muistiossa on myös esitelty Suomen kanta tiedonantoon.

  • Nyt esitetty Suomen kanta voisi olla johdonmukaisempi siten, että kaikkien konkreettisten toimenpide-ehdotusten yhteydessä mainittaisiin nimenomaisesti oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja perusoikeuksien kiinteä yhteys.

 

  • Kun pyrkimyksenä on vahvistaa ja tukea oikeusvaltioperiaatteen toteutumista, ei voida jättää huomioimatta perus- ja ihmisoikeuksia, eikä niitä toimijoita, jotka puolustavat tai edistävät perus- ja ihmisoikeuksia ja tuottavat niiden toteutumisesta luotettavaa tietoa.

 

  • Suomen kannassa olisi hyvä selkeämmin myös tukea kahta ensimmäistä komission ehdottamista toimenpiteistä, jotka edellyttävät ensisijaisesti toiminnan vahvistamista kansallisella tasolla ja jäsenvaltioiden toimesta.

  •  Yhteenvetona Ihmisoikeuskeskus toteaa, että kaikessa oikeusvaltiokeskustelussa pitää kiinteästi ylläpitää perus- ja ihmisoikeuksien sekä demokratian välttämätöntä yhteyttä oikeusvaltioperiaatteeseen ja tukea ja vahvistaa kansallisia perus- ja ihmisoikeustoimijoita, joilla on keskeinen rooli myös oikeusvaltiokehityksen tukemisessa. Vain näin taataan yhdenvertainen ja toimiva, demokraattinen ja kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittava oikeusvaltio.

 

Linkki Ihmisoikeuskeskuksen uutiseen suuren valiokunnan lausunnosta 

 

Suuren valiokunnan lausunnon ja eriävän mielipiteen voi lukea eduskunnan verkkopalvelussa mm. suuren valiokunnan sivulla.