Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muutoksista

15.11.2019

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Ihmisoikeuskeskus muistuttaa lausunnossaa, että tarvittava hoitajamitoitus ja siihen laskettavat henkilöryhmät riippuvat siitä, mikä määrä henkilöstöä ja minkälaista henkilöstöä tarvitaan toteuttamaan asiakkaiden perustuslain, sosiaalihuoltolain, terveydenhuoltolain, vanhuspalvelulain, potilaslain ja sosiaalihuollon asiakaslain mukaiset oikeudet. Määrittävää lainsäädäntöä on paljon, kuten lausuttavasta esityksestäkin selviää, ja se on kaikki huomioitava.

Tarvittavaa vähimmäismitoitusta, joka soveltuisi kaikkiin tilanteisiin, lienee mahdotonta tyhjentävästi määritellä. Tarvittava vähimmäismitoitus ja soveltuva henkilöstörakenne ovat sellaiset, jotka kulloinkin käytännössä vastaavat yksittäisten sosiaalihuollon asiakkaiden palveluntarvetta ja heidän lakisääteistä oikeuttaan palveluihin.

Näistä varauksista huolimatta Ihmisoikeuskeskus katsoo, että vähimmäismitoituksen kirjaaminen lakiin saattaa suojata vanhuspalvelujen asiakkaita pahimmilta puutteellisen henkilöstömäärän aiheuttamilta riskeiltä.

Ihmisoikeuskeskus pitää kannatettavana sitä, että ehdotetussa uudessa vanhuspalvelulain 20 §:n 3 momentissa viitataan sosiaalihuoltolain ympärivuorokautisia palveluja koskeviin pykäliin sen määrittämiseksi, minkälainen henkilöstörakenne ja –mitoitus on riittävä. Mitoituksen riittävyyden on lähdettävä siitä, mikä on asiakkaan tarve ja mitä oikeuksia laki hänelle takaa.