Ihmisoikeuskeskus lausui iäkkäiden ihmisten palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

30.6.2020

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

Ihmisoikeuskeskus muistuttaa lausunnossaan, että asiakkaiden kannalta on olennaisen tärkeää, että iäkkäiden henkilöiden palveluja koskeva lainsäädäntö takaa heille perustuslaissa säädetyllä tavalla riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, yksityisyyden suojan, oikeusturvan ja muut heille kuuluvat oikeudet.

Ihmisoikeuskeskus katsoo, että suuri ongelma iäkkäiden palvelujärjestelmässä kokonaisuudessaan on juuri oikeusperustaisuuden heikko ymmärtäminen ja oikeusturvan alhainen taso. Oikeusperustaisuuden ongelmat ilmenevät muun muassa siten, että riittäviä palveluja ei ymmärretä asiakkaan lakisääteiseksi oikeudeksi. Oikeusturvan ongelmat taas näkyvät selkeästi esimerkiksi puuttuvissa tai puutteellisesti perustelluissa palvelupäätöksissä ja puuttuvissa muutoksenhakuohjeissa.