Ihmisoikeuskeskus - biot

Nimi:

Sirpa Rautio

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Ihmisoikeuskeskuksen johtaja, Ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtaja.

Lyhyesti taustastani: 

Olen koulutukseltani oikeustieteen kandidaatti ja arvoltani varatuomari. Olen toiminut Ihmisoikeuskeskuksen johtajana vuodesta 2012. Kolmas kauteni alkoi 1.3.2020.

Olen Euroopan unionin perusoikeusviraston hallintoneuvoston puheenjohtaja heinäkuuhun 2020 saakka, jolloin 5 vuoden kauteni tulee täyteen. Olen edustanut Ihmisoikeuskeskusta ja Suomen kansallista ihmisoikeusinstituutiota Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkoston (ENNHRI) hallituksessa vuosina 2016-2019 ja vastaavan globaaliverkoston (GANHRI) hallituksessa samat vuodet. Toimin tällä hetkellä GANHRI:n vammaisten oikeuksien työryhmässä Ihmisoikeuskeskuksen edustajana.

Ennen vuotta 2012 ja paluutani Suomeen olin töissä Maailmanpankin pohjoismaisessa ihmisoikeusrahastossa Washingtonissa ja sitä ennen useissa kansainvälisissä järjestöissä ihmisoikeustehtävissä.

Olen ollut asiantuntija- ja johtotehtävissä YK:n pakolaisjärjestössä Varsovassa, YK:n entisen Jugoslavian kenttäoperaatiossa Sarajevossa, ETYJ:n ihmisoikeus- ja demokratiatoimistossa (ODIHR) Varsovassa, Euroopan Neuvoston Ihmisoikeusvaltuutetun toimistossa Strasbourgissa, EU:n oikeusvaltio-operaatiossa (EULEX) Kosovossa ja ETYJ:n vähemmistövaltuutetun (HCNM) toimistossa Haagissa. Nyt kuitenkin Suomessa jo yli 8 vuotta ja nautin työstäni, jossa voin hyödyntää kaikkea aiempaa kokemusta ja osaamista.  

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Perus- ja ihmisoikeudet laajasti yhteiskunnan eri näkökulmista; oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien suhde; kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ja ihmisoikeusjärjestelmän toimivuus; ihmisoikeudet osana turvallisuutta, kehitystä, konflikteja ja kriisejä.

Nimi:

Sanna Ahola

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa.

Lyhyesti taustastani: 

Olen koulutukseltani oikeustieteen kandidaatti. Työskentelin pitkään vammaisjärjestön juristina, sekä käytännön lakimiestehtävissä, että vaikuttamis- ja koulutustyössä. Sieltä siirryin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky –yksikköön erityisasiantuntijaksi. Olen toiminut asiantuntijana Ihmisoikeuskeskuksessa vuodesta 2019. Päävastuualueenani ovat ikääntyneiden ja vammaisten ihmisten oikeudet.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Minua kiinnostaa erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen eri ihmisten ja väestöryhmien elämässä. Sosiaaliset oikeudet ovat tässä yhteydessä tärkeitä, mutta niin ovat myös monet perinteiset kansalais- ja poliittiset oikeudet.

Nimi:

Mikko Joronen

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa

Lyhyesti taustastani: 

Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri.

Olen työskennellyt perus- ja ihmisoikeuksien parissa koko työhistoriani ajan. Siirryin kahdeksan vuoden työrupeaman jälkeen Ihmisoikeusliitosta virkamieheksi ensin vähemmistövaltuutetun toimistoon, joka muutaman vuoden päästä laajeni yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoksi.

Vuodesta 2016 lähtien olen työskennellyt Ihmisoikeuskeskuksessa. 

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Virassani hoidan yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa lakisääteistä erityistehtävää liittyen YK:n vammaisyleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanon edistämiseen, suojeluun ja seurantaan. Erityisenä vastuualueenani on vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen, sopimusvelvoitteiden toimeenpanon kansallinen seuranta ja raportointi sekä vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen osallistaminen seurantamenettelyyn.

Työhistoriani aikana olen perehtynyt erityisesti yhdenvertaisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Nimi:

Leena Leikas

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa. Johtajan sijainen. Ihmisoikeusvaltuuskunnan sihteeri, ENNHRIn Legal Working Groupin puheenjohtaja (2019-).

Lyhyesti taustastani: 

Olen oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija vuodesta 2012.

Tuomioistuimissa ja oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeudellisissa EU-kysymyksissä työskentelyn jälkeen siirryin ulkoministeriön oikeudelliselle osastolle (nyk. oikeuspalvelut) mm. valmistelemaan hallituksen vastineita EIT-valituksiin, osallistumaan sopimusneuvotteluihin ja työryhmiin niin EN:ssa kuin YK:ssakin sekä määräaikaisraportointiin. Kansainvälisissä tehtävissä olen työskennellyt juristina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja EU:n oikeusvaltio-operaatiossa (EULEX) Kosovossa Human Rights Review Panelin vastuu- ja valitusmekanismissa. Virkavapaalla työskentelin n. kolme vuotta Euroopan neuvoston sihteeristössä mm. perus- ja ihmisoikeusseurannan sekä kansallisten vähemmistöjen ja vammaisten henkilöiden oikeuksien asiantuntijana. Myös EU:n neuvoston oikeus- ja sisäasiat sekä EN:n tietosuojakysymykset ovat tulleet urani aikana tutuiksi.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Asiantuntemukseni kattaa erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien seurannan, kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän ja kansallisten ihmisoikeusrakenteiden sisällön ja niiden kehittämisen sekä näihin liittyvät työkalut ja toimijat. Erityisteemojen osalta osaamiseeni kuuluvat mm. vähemmistö- ja vähemmistökielikysymykset, alkuperäiskansaoikeudet, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvät teemat, vammaisten henkilöiden oikeudet sekä uusista teemoista turvallisuus, teknologia ja yksityisyys sekä ilmastokysymykset.

Nimi:

Susan Villa

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa

Lyhyesti taustastani: 

Olen valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta. Luin pääaineenani kansainvälistä politiikkaa, jossa erikoistuin konfliktintutkimukseen. Tein pääopintojen ohessa myös toimittajatutkinnon.

Aloitin työt Ihmisoikeuskeskuksessa vuoden 2019 keväällä. Ennen nykyistä tehtävääni työskentelin asiantuntijana ja kirjoittajana omassa yrityksessäni. Työni liittyi myös tuolloin laajasti erilaisiin perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin, kuten kansainväliseen ihmisoikeuspolitiikkaan, yhdenvertaisuuteen ja yritysvastuuseen. Tein muun muassa selvityksiä, policy briefejä ja vaikuttamisstrategioita useille ministeriöille, järjestöille, yrityksille ja muille organisaatioille. Minulla on myös usean vuoden kokemus järjestötyöstä Ihmisoikeusliitossa, jossa toimin viestintäpäällikkönä ja määräaikaisena pääsihteerinä. Työurani alussa olin töissä esimerkiksi Konfliktintutkimuskeskuksessa Lähi-idän konfliktiin liittyvässä hankkeessa.

Kirjoittaminen ja journalismi ovat olleet kiinteä osa työelämääni sen kaikissa vaiheissa. Olen työskennellyt niin toimittajana, toimituspäällikkönä kuin päätoimittajanakin suomalaisissa ja kansainvälisissä medioissa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

 Työskentelen viestinnän ja vaikuttamistyön tiiminvetäjänä ja vedän myös Nuorten asiantuntijoiden ohjelmaa. Temaattisesti seuraan erityisesti ihmisoikeuspuolustajiin liittyviä kysymyksiä ja yritysten ihmisoikeusvastuuta. Olen kiinnostunut laajasti perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä, kuten kansainvälisestä ihmisoikeuspolitiikasta, ihmisoikeusjärjestelmästä, oikeusvaltiokysymyksistä, yritysvastuusta ja medianvapaudesta.

Nimi:

Katariina Huhta

Vaikutan (paikassa/virassa):

Assistentti Ihmisoikeuskeskuksessa.

Lyhyesti taustastani: 

Olen koulutukseltani tradenomi ja johdon sihteeri. Työn Ihmisoikeuskeskuksessa aloitin keväällä 2019.

Olen aiemmin työskennellyt useissa ministeriöissä poliittisen johdon sihteerinä. Työ Ihmisoikeuskeskuksessa tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää jo olemassa olevaa osaamista ja verkostoja sekä luoda uusia.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Työni on aiemmin ollut melko käytännönläheistä mutta nyt IOK:ssa voin syventää substanssiosaamista perehtymällä mm. lasten oikeuksien toteutumiseen ja seurantaan. Muita vastuita Ihmisoikeuskeskuksessa ovat hallinnolliset asiat ja tilaisuuksien järjestämiseen osallistuminen.

Nimi:

Elina Hakala

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa

Lyhyesti taustastani: 

Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri ja työskennellyt Ihmisoikeuskeskuksessa vuosina 2013–2019 sekä jälleen vuodesta 2021 alkaen.

Ihmisoikeuskeskuksessa olen vastannut hyvin erilaisista tehtävistä, kuten keskuksen eurooppalaisen ja kansainvälisen yhteistyön koordinoinnista ja kehittämisestä, mutta myös viestinnästä sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurannasta Suomessa. Vuosina 2014–2016 toimin ihmisoikeusvaltuuskunnan sihteerinä. Lisäksi olen vastannut keskuksen vuonna 2022 julkaistusta selvityksestä kansallisista perus- ja ihmisoikeustoimijoista, jossa tarkastellaan suomalaisia perus- ja ihmisoikeusrakenteita ja annetaan suosituksia niiden kehittämiseksi.

Vuosina 2019–2021 työskentelin ihmisoikeus- ja gender-kouluttajana EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiossa Malissa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Kansalliset perus- ja ihmisoikeusrakenteet, yhteistyö perus- ja ihmisoikeustoimijoiden välillä, perus- ja ihmisoikeusviestintä sekä ihmisoikeudet & turvallisuus.

Nimi:

Nitin Sood

Vaikutan (paikassa/virassa):

Asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa.

Lyhyesti taustastani:

Valmistuin valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta ja sitä ennen opiskelin maailmanpolitiikkaa sekä kansainvälistä oikeutta Haagissa.

Elämääni on pitkälti määrittänyt halu rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää maailmaa, minkä takia olen nuoresta iästä lähtien toiminut ihmisoikeuksien parissa. Aloitin syksyllä 2022 Ihmisoikeuskeskuksella ja tehtävissäni keskityn erityisesti vammaisten ja iäkkäiden oikeuksien edistämiseen osallisuuden kautta sekä vaikuttamistyöhön. Aiemmin olen toiminut muun muassa ihmisoikeustarkkailijana Itä-Jerusalemissa, hankepäällikkönä oikeusministeriöllä sekä yhdenvertaisuussuunnittelijana Helsingin kaupungilla. Lisäksi ihmisoikeuksien parissa on tullut työskenneltyä Intiassa ja Sveitsissä.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostuksen kohteet:

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät ihmisoikeusteemat, naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, ihmisoikeudet turvallisuuskysymyksissä ja terrorisminvastaisessa toiminnassa sekä ihmisoikeusperustaisuus kehitysyhteistyössä.

Nimi:

Emmi Kupiainen

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Avustava asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa.

Lyhyesti taustastani: 

Olen suorittanut kansainvälisen oikeuden Master of Laws (LL.M) -tutkinnon ja kansainvälisen ja eurooppalaisen oikeuden Bachelor of Laws (LL.B) -tutkinnon. Olen erikoistunut opinnoissani kansainväliseen julkisoikeuteen ja ihmisoikeuksiin. Aloitin työni Ihmisoikeuskeskuksen nuorempana asiantuntijana vuonna 2020.

Työhöni kuuluu laaja-alainen ihmisoikeuksien seuranta ja raportointi. Olen muuan muassa ollut mukana kehittämässä Ihmisoikeuskeskukselle sisäistä perus- ja ihmisoikeuksien seurannan ja raportoinnin tietokantaa, jonka olemme jo ottaneet käyttöön. Olen aiemmin tehnyt töitä vammaisten henkilöiden oikeuksien ja koronapandemian perus- ja ihmisoikeusvaikutusten parissa.

Aikaisemmin olen työskennellyt muun muassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa ja tehnyt itsenäisenä asiantuntijana projekteja Ihmisoikeuskeskukselle.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Ilmastonmuutokseen liittyvät perus- ja ihmisoikeuskysymykset ovat lähellä sydäntäni. Uudempana kiinnostuksen kohteena ovat digitaaliset oikeudet ja turvallisuusympäristön muutoksiin liittyvät perus- ja ihmisoikeuskysymykset. Lisäksi minua kiinnostaa laaja-alaisesti kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän kansallisen toteutuksen ja toimeenpanon välineet.

Nimi:

Rasmus Johnson

Vaikutan (paikassa/virassa):

Nuorempi asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa

Lyhyesti taustastani:

Olen valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta kesäkuussa 2022, jolloin myös aloitin työni Ihmisoikeuskeskuksessa. Olen opintojeni aikana tutustunut perus- ja ihmisoikeuksiin sekä lukuisilla kursseilla että oikeustapauskilpailussa. Graduni kirjoitin eurooppaoikeuden ja valtiosääntöoikeuden projektissa aiheenani sukupuolen moninaisuuden ja juridisen sukupuolen merkitys oikeudessa, esimerkiksi asevelvollisuuden kannalta.

Aiempaa työkokemusta ihmisoikeuksien parissa minulla on Suomen pysyvästä edustustosta Euroopan neuvostossa. Keskeinen tehtäväni edustustossa oli avustaa osallistumisessa ministerikomitean kokouksiin, joissa esimerkiksi valvottiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden kansallista täytäntöönpanoa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostuksen kohteet:

Ihmisoikeuskeskuksessa tehtäviini kuuluvat erityisesti laaja-alainen ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon ja ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta ja siitä raportointi. Minua kiinnostaa lukuisat perus- ja ihmisoikeuskysymykset, kuten muun muassa sateenkaariasiat, ulkomaalaisasiat sekä laajemmin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset.

Nimi:

Jasmin Airinen

Vaikutan (paikassa/virassa):

Nuorempi asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa.

Lyhyesti taustastani:

Valmistuin terveystieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta lokakuussa 2020. Pääaineena opiskelin kansanterveystiedettä, ja suuntauduin erityisesti väestön ikääntymiseen liittyviin teemoihin. Aloitin Ihmisoikeuskeskuksessa nuorempana asiantuntijana heinäkuussa 2022.

Aikaisemmin olen työskennellyt itsenäisenä tutkijana Ihmisoikeuskeskuksen hankkeessa, jossa selvitettiin vanhusneuvostojen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnissa. Olen myös toiminut muun muassa tutkijana järjestössä ja tutkimusassistenttina yliopistossa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostuksen kohteet:

Minua kiinnostavat erityisesti ikääntyneiden perus- ja ihmisoikeudet sekä laajemmin yhdenvertaisuuskysymykset. Tehtäviini kuuluvat tällä hetkellä esimerkiksi ikääntyneiden oikeuksien seuranta. Lisäksi työstän Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuille sisältöä ikääntyneiden kielellisistä ja kulttuurisista oikeuksista sosiaali- ja terveyspalveluiden kontekstissa.

Nimi:

Elsa Korkman

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Nuorempi asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa

Lyhyesti taustastani: 

Valmistuin vastikään joulukuussa 2021 oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Olen sekä opinnoissani että opintojen aikaisissa töissäni tarkastellut erityisesti ulkomaalaisten perus- ja ihmisoikeuksia sekä ihmiskaupan vastaista työtä. Kirjoitin graduni siitä, millaisena ihmiskauppa ymmärretään eurooppalaisissa ihmiskaupan vastaisissa instrumenteissa. Ulkomaalaisasioiden parissa olen työskennellyt Maahanmuuttovirastolla, sisäministeriössä, yhdenvertaisuusvaltuutetulla ja Amnestyllä. Olen tutustunut perus- ja ihmisoikeuksiin myös kansalaisyhteiskunnassa vapaaehtoisena erilaisissa kampanjoissa, projekteissa ja järjestöissä. Olen esimerkiksi toiminut Suostumus2018 -kansalaisaloitekampanjassa, jossa tavoiteltiin raiskauksen määritelmän muuttamista suostumusperusteiseksi, sekä tarjonnut turvapaikanhakijoille juridista apua pariisilaisella pakolaisleirillä. Aloitin helmikuun 2022 alussa Ihmisoikeuskeskuksen Nuorten asiantuntijoiden ohjelmassa toisena nuorempana asiantuntijana.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Olen kiinnostunut oikeastaan kaikesta perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvästä, mutta omaa erityisaluettani on toistaiseksi ollut erityisesti ulkomaalaisten perus- ja ihmisoikeudet. Olen kiinnostunut niin turvapaikanhakijoiden, paperittomien kuin myös jo oleskeluluvan saaneiden henkilöiden asemasta. Ihmisoikeustyössä minulle on erityisen tärkeää tarkastella perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten elämässä, minkä lisäksi minua kiehtoo perus- ja ihmisoikeuksien voimaannuttava ulottuvuus.

Nimi:

Sanni Myllyaho

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Nuorempi asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa

Lyhyesti taustastani: 

Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2018, ja pro gradu -tutkielmani käsitteli lapsen kärsimyksen todistamisen oikeutusta uutiskuvissa. Aloitin työni Ihmisoikeuskeskuksessa helmikuussa 2022 osana nuorten asiantuntijoiden ohjelmaa. Työnkuvaani kuuluu teematyö sekä viestinnän tuki.

Aikaisemmin olen työskennellyt muun muassa Amnesty Internationalin Suomen osastossa sekä Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöllä, jossa viimeisen vuoden olin mukana järjestön sisäisessä kansainvälisessä projektissa, joka tuki vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta kaikilla organisaation tasoilla. Olen myös ollut vapaaehtoisena mukana Suostumus2018-kampanjassa, joka tavoittelee lainsäädännössä raiskauksen määritelmän ankkuroimista suostumuksen puutteeseen. Vapaana kirjoittajana olen julkaissut yhdenvertaisuutta ja kulttuuria käsitteleviä tekstejä.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Minua kiinnostaa laaja-alaisesti eri ihmisoikeusaiheet aina sukupuolistuneesta väkivallasta humanitaarisen oikeuden loukkauksiin. Yhdenvertaisuuskysymykset ovat erityisen lähellä sydäntäni.