CERD: Suomi on loukannut saamelaisten YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa turvattuja oikeuksia

22.6.2022

YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CERD) antoi ratkaisunsa saamelaisten vaaliluetteloon hyväksyttyjä henkilöitä koskevassa asiassa 13.6.2022. Kyseessä on ensimmäinen CERD:n antama Suomea koskeva ratkaisu.

Valittajat valittivat korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) antamista päätöksistä, jotka koskivat saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkitsemistä. Komitea totesi ratkaisussaan Suomen loukanneen yleissopimuksen 5 artiklan c kohtaa (poliittiset oikeudet, erityisesti oikeudet osallistua vaaleihin, äänestää ja olla ehdokkaana vaaleissa). Komitea katsoi, että KHO:n ratkaisut ovat voineet keinotekoisesti muuttaa saamelaiskäräjien vaaleissa äänioikeutettuja, mikä on vaikuttanut sen kykyyn aidosti edustaa saamelaisia ja heidän etujaan. Näin ollen KHO:n päätökset, jotka poikkesivat ilman ilmeistä perustetta voimassa olevan lain olemassa olevasta oikeasta tulkinnasta, ovat loukanneet valittajien oikeutta saamelaisena alkuperäiskansana määrätä kollektiivisesti saamelaiskäräjien kokoonpanosta ja osallistua yleisten asioiden hoitamiseen siten kuin yleissopimuksen 5 artiklan c kohdassa on turvattu.

Komitea ei todennut Suomen loukanneen yleissopimuksen 5 artiklan a kohdan (oikeus yhtäläiseen kohteluun tuomioistuimissa ja muissa oikeudenkäyttöelimissä) tai e kohdan (taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet) mukaisia velvoitteita.

Komitea suosittelee, että Suomi tarjoaa valittajille tehokkaan oikeussuojakeinon käynnistämällä kiireellisesti aidon neuvottelun saamelaiskäräjistä annetun lain 3 §:n tarkistamiseksi. Näin varmistetaan, että saamelaiskäräjien vaaleissa äänioikeutta koskevat kriteerit määritellään kunnioittaen saamelaisten oikeutta antaa vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus heidän omaan jäsenyyteensä ja poliittiseen osallistumiseensa liittyvissä asioissa muiden taattujen oikeuksien nauttimiseksi ja täysimääräiseksi toteuttamiseksi yleissopimuksen 5 artiklan c ja e kohdan mukaisesti.

Lue ulkoministeriön tiedote täältä.

Lue CERD:n ratkaisu täältä (englanniksi).