CRPD-komitean yleiskommentti osallistamisesta saatavilla nyt myös suomeksi ja ruotsiksi

14.9.2021

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean (CRPD-komitean) yleiskommentti nro 7 käsittelee YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitetta osallistaa vammaiset henkilöt heitä koskevaan päätöksentekoon (4 artikla 3 kohta) ja yleissopimuksen kansallisen toimenpanon seurantamenettelyyn (33 artikla 3 kohta).

Yleiskommentti tarkentaa, että velvoite osallistaa vammaiset henkilöt heitä koskevaan päätöksentekoon kattaa kaiken, mikä koskee suoraan tai välillisesti vammaisia henkilöitä. Osallistaminen edellyttää sopimusosapuolina olevilta valtioilta, että ne ovat järjestelmällisesti ja avoimesti yhteydessä vammaisia henkilöitä edustaviin järjestöihin, neuvottelevat niiden kanssa ja hyödyntävät niiden osaamista merkityksellisellä tavalla ja oikea-aikaisesti. Vammaisia henkilöitä ja heitä edustavia järjestöjä ei pidä kuulla pelkästään näennäisesti tai muodollisuuden takia, vaan näkemyksille on annettava asianmukainen painoarvo.

Yleiskommentti löytyy suomeksi täältä.

Yleiskommentti löytyy ruotsiksi täältä.

CRPD-komitean yleiskommenteissa avataan ja tarkennetaan, mitä vammaisyleissopimuksen tietty artikla tarkoittaa käytännössä ja millaisiin toimenpiteisiin artikla velvoittaa valtioita. Yleiskommentit ovat tärkeitä työkaluja sopimuksen tulkinnassa ja toimeenpanossa.

Ihmisoikeuskeskus on kääntänyt osallistamista tarkentavan yleiskommentin yhteistyössä vammaisten ihmisoikeuskomitean (VIOK) ja vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) kanssa.

– Osallistamista tarkentava yleiskommentti lisää vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen ja viranomaisten osaamista siitä, miten vammaisyleissopimuksen osallistamisvelvoite on Suomessa toteutettava. Tälle on tarvetta, koska nykytila ei kaikilta osin vastaa osallistamisvelvoitetta, toteaa Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Mikko Joronen.

Vammaisten ihmisoikeuskomitean (VIOK) mukaan vammaisten osallistamisessa on kiinnitettävä huomiota muun muassa seuraaviin asioihin:

  • Viranomaisten on luovuttava käsityksestä, että yleisen kuulemistilaisuuden tai lausuntokierroksen järjestäminen lähes valmiista esityksestä täyttää vammaisyleissopimuksen osallistamisvelvoitteen.
  • On omaksuttava toimintamalli, jossa vammaiset henkilöt ja heitä edustavat vammaisjärjestöt pääsevät osallistumaan heitä koskevien asioiden suunnitteluun, valmisteluun, toteutukseen ja arviointiin. Vammaisten henkilöiden jäsenyyttä muun muassa lainsäädäntöä valmistelevissa työryhmissä on lisättävä.
  • Kaikki valmisteltava lainsäädäntö koskee myös vammaisia henkilöitä. Viranomaisten on kyettävä perustelemaan poikkeukset tähän sääntöön.
  • Viranomaisten on huolehdittava siitä, että vammaiset henkilöt voivat osallistua eri toimien ja lainsäädännön vammaisvaikutusten arviointiin.

Lisätietoja:

Mikko Joronen, asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus, mikko.joronen@ihmisoikeuskeskus.fi

Taustaa:

Suomen kansallisella ihmisoikeusinstituutiolla, eli Ihmisoikeuskeskuksella ja sen ihmisoikeusvaltuuskunnalla ja eduskunnan oikeusasiamiehellä, on yhteinen lakisääteinen tehtävä edistää, suojella ja seurata YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Lisätietoja: https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/vammaisten-henkiloiden-oikeudet/

Vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen osallistamista varten ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisuudessa toimii pysyvänä jaostona vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK). Lisätietoja: https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/tietoa-meista/ihmisoikeusvaltuuskunta/viok/