CRPD-komitean yleiskommentti yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä saatavilla nyt myös suomeksi ja ruotsiksi

10.1.2022

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean (CRPD-komitean) yleiskommentti nro 6 käsittelee YK:n vammaisyleissopimuksen 5 artiklaa, joka muun muassa edellyttää, että sopimuspuolet kieltävät kaiken syrjinnän vammaisuuden perusteella ja toteuttavat kaikki asianmukaiset toimet varmistaakseen kohtuullisten mukautusten tekemisen.

Yleiskommentissa komitea toteaa, että vammaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltämistä koskevat velvoitteet kattavat vammaiset henkilöt ja heidän lähipiirinsä, kuten vammaisten lasten vanhemmat. Velvoite taata vammaisille henkilöille yhdenvertainen ja tehokas oikeussuoja syrjintää vastaan syrjintäperusteesta riippumatta on laaja-alainen, ja siinä määrätään sopimuspuolille positiivisia suojeluvelvoitteita. Komitea myös tarkentaa, että kohtuullinen mukauttaminen tarkoittaa tarvittaessa yksittäistapauksessa toteutettavia tarpeellisia tai asianmukaisia muutoksia tai järjestelyjä, joilla varmistetaan vammaisen henkilön mahdollisuus nauttia kaikista oikeuksistaan tai käyttää niitä.

Yleiskommentti löytyy suomeksi täältä.

Yleiskommentti löytyy ruotsiksi täältä.

CRPD-komitean yleiskommenteissa avataan ja tarkennetaan, mitä vammaisyleissopimuksen tietty artikla tarkoittaa käytännössä ja millaisiin toimenpiteisiin artikla velvoittaa valtioita. Yleiskommentit ovat tärkeitä työkaluja sopimuksen tulkinnassa ja toimeenpanossa.

Ihmisoikeuskeskus on kääntänyt yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä tarkentavan yleiskommentin yhteistyössä vammaisten ihmisoikeuskomitean (VIOK) kanssa.

- Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä tarkentava yleiskommentti on ajankohtainen, koska käynnissä on parhaillaan yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus. Toivon, että yleiskommentti tarjoaa vammaisjärjestöille ja muille toimijoille välineitä vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämiseen, kun heitä kuullaan osittaisuudistuksen aikana, toteaa Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Mikko Joronen.

Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK) pitää tärkeänä, että vammaisten henkilöiden oikeussuojaa erilaisissa syrjintätilanteissa parannetaan.

- Vammaisten henkilöiden oikeuksien näkökulmasta pidän tärkeänä, että yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota CRPD-komitean tulkintoihin kohtuullisista mukautuksista ja syrjintäkiellosta, kertoo vammaisten ihmisoikeuskomitean (VIOK) puheenjohtaja Antti Teittinen.

Vammaisten ihmisoikeuskomitean (VIOK) mukaan yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksessa on kiinnitettävä huomiota muun muassa seuraaviin asioihin:

  • Lain esitöiden ja pykälätekstien on oltava yhdenmukaisia CRPD-komitean tulkintakäytännön kanssa erityisesti kohtuullisen mukauttamisen ja syrjintäkiellon osalta.
  • Työelämän syrjinnän valvonnan rakenteita vahvistettava laajentamalla syrjintään puuttumisen toimivalta yhdenvertaisuusvaltuutetulle ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle.
  • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle toimivalta myöntää yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä syrjinnän uhrille.
  • Kaikki yhdenvertaisuuslain valvontaviranomaiset velvoitettava julkaisemaan antamansa ratkaisut ja tiedottamaan niistä.

Lisätietoja:

Mikko Joronen, asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus, mikko.joronen@ihmisoikeuskeskus.fi

Antti Teittinen, puheenjohtaja, vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK), antti.teittinen@kela.fi

Taustaa:

Suomen kansallisella ihmisoikeusinstituutiolla, eli Ihmisoikeuskeskuksella ja sen ihmisoikeusvaltuuskunnalla ja eduskunnan oikeusasiamiehellä, on yhteinen lakisääteinen tehtävä edistää, suojella ja seurata YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Lisätietoja: https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/vammaisten-henkiloiden-oikeudet/

Vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen osallistamista varten ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisuudessa toimii pysyvänä jaostona vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK). Lisätietoja: https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/tietoa-meista/ihmisoikeusvaltuuskunta/viok/