EN - Ministerikomitea patistelee Suomea poistamaan sukupuolten väliset palkkaerot

12.5.2021

Suomen tulisi nopeasti edistää palkkatasa-arvoa, kuten sosiaalisten oikeuksien komitea vaati jo 2019 järjestökanteluun antamassaan ratkaisussa.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea totesi 6. joulukuuta 2019 järjestökanteluun 

University Women of Europe v. Suomi (nro 129/2016) antamassaan ratkaisussa, että tilanne palkkatasa-arvon osalta Suomessa ei ole uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan (SopS 78 ja 80/2002) 4 artiklan 3 kappaleen ja 20 artiklan c kohdan mukainen. 

 

Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi 17. maaliskuuta 2021 Suomea koskevan suosituksen, jossa se suosittelee, että Suomi arvioi uudelleen nykyiset toimenpiteet, joilla pyritään kaventamaan sukupuolten välistä palkkaeroa ja poistamaan se, sekä vahvistaa näitä toimenpiteitä ja harkitsee uusia toimenpiteitä, joiden avulla asiassa voidaan edistyä merkittävästi kohtuullisessa ajassa.

Suomen tulee raportoida suosituksen täytäntöönpanosta seuraavassa järjestökanteluista annettujen ratkaisujen jatkotoimia koskevassa määräaikaisraportissaan vuonna 2022.

 

Linkki Euroopan sosiaalisten oikeuksien ko. järjestökantelua koskevalle sivulle
 

Suora linkki sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisuun

 

Liiteenä ministerikomitean suositus suomeksi ja englanniksi.

 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteassa on tällä hetkellä vireillä kaksi Suomea vastaan tehtyä järjestökantelua. Linkki "pending complaints"-sivulle