EN: Sosiaalisten oikeuksien komitea tyytymätön viiden järjestökanteluratkaisun täytäntöönpanoon Suomessa

30.3.2021

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on tarkastellut Suomea vastaan annettujen järjestökanteluratkaisujen täytäntöönpanoa. Komitea katsoo, että kaikkien viiden ratkaisun kansallinen täytäntöönpano on ollut riittämätöntä.

Suomen osalta komitea on tarkastellut joidenkin ratkaisujen osalta jo kolmannen kerran täytäntöönpanoa hallituksen toimittamien lisätietojen valossa. Komitea pitää täytäntöönpanotoimia  (Suomen osuus raportissa s. 35 alkaen) edelleen riittämättöminä. Suomi ole vieläkään täyttänyt ratkaisuista ilmenneitä Euroopan sosiaalisen peruskirjan mukaisia velvoitteitaan. Hallituksen tulee toimittaa lisätietoa tulevissa raporteissaan.

 

Suomea koskevat sosiaalisten oikeuksien järjestökanteluratkaisut: 

Association of Care Giving Relatives and Friends v. Finland, Complaint No. 70/2011, decision on the merits of 4 December 2012

Vuonna 2012 komitea totesi artiklan 23 osalta rikkomuksen, koska lainsäädäntö mahdollisti käytäntöjä, joiden perusteella monet iäkkäät omaishoitajat jäivät kunnissa ilman heille kuuluvia tukia ja tukitoimia. Vaikka uudistuksia on sen jälkeen tapahtunut omaishoitajien lakisääteisten vapaiden ja tukien sekä muiden tukitoimien osalta, tilanne ei vieläkään ole täysin korjaantunut. Kuntien harkintavalta ja selkeän velvollisuuden puuttuminen tukien maksamisessa mahdollistaa edelleen ongelmatilanteita.

Hallituksen tulee toimittaa täytäntöönpanosta päivitettyä tietoa tukien tilanteesta sekä mahdollisista asiaa koskevista lakiuudistuksista ja niiden vaikutuksista.

 

Association of Care Giving Relatives and Friends v. Finland, Complaint No. 71/2011, decision on the merits of 4 December 2012

Vuonna 2012 komitea totesi artiklan 23 rikkomuksen, koska palveluasumisen sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakaspalvelumaksuja ei oltu säädelty riittävästi ja eikä palveluasumisen tarjonta vastannut kysyntää. Monimutkaiset ja vaihtelevat maksukäytännöt aiheuttivat epävarmuutta palvelujen tarvitsijoissa eikä ollut olemassa takuita siitä, että tarvittavia palveluita oli saatavilla tai edes riittävää tietoa palveluista ja mahdollisuuksista niiden käyttöön.

Tilanne ei ole edelleenkään täysin korjaantunut. Vaikka asiakaspalvelumaksujärjestelmää ollaan uudistamassa, edelleenkään ei ole takeita siitä, että palveluasumisen maksujen jälkeen asiakkaalle jäisi esimerkiksi rahaa muuhun käyttöön. Hallituksen tulee toimittaa päivitettyä tietoa uudistuksista määräaikaisraportoinnin yhteydessä.

 

Finnish Society of Social Rights v. Finland, Complaint No. 88/2012, decision of 9 September 2014

 Vuonna 2014 komitea totesi artiklan 12 rikkomuksen, koska sosiaaliturvaetuuksien minimitaso oli liian alhainen. Komitea totesi rikkomuksen myös artiklan 13 osalta koska   toimeentulotuki ja työmarkkinatuki olivat riittämättömiä.

Vuoden 2014 jälkeen on tehty erilaisia uudistuksia (mm. työttömyysturvan aktiivimalli) ja kokeiluja (mm. perustulokokeilu) sekä eri etuuksien indeksikorotuksien jäädyttäminen. Toimeentulotuen maksamisen siirryttyä kunnilta KELAlle, maksamisessa tapahtuneiden viivästysten vuoksi monet jäivät täysin ilman tukia eivätkä pystyneet maksamaan lääkkeitään tai asumistaan. Hallituksen tulee toimittaa päivitettyä tietoa uudistuksista tulevien määräaikaisraportointien ohessa. Komitea toisti, että hallituksen tulee toimittaa esimerkkejä eri etuuksien saajista ja tyypillisistä tukiyhdistelmistä, jotta etuuksien ja tukien kokonaistasoa voidaan arvioida peruskirjan määräysten valossa.

 

Finnish Society of Social Rights v. Finland, Complaint No. 106/2014, decision on the merits of 8 September 2016

Vuonna 2016 komitea totesi artiklan 24 rikkomuksen, koska laittoman irtisanomisen perusteella maksettavan korvauksen maksimimäärä ei aina ole riittävässä suhteessa aiheutettuun menetykseen. Laki ei myöskään mahdollista työsuhteen palauttamista näissä tapauksissa. Lainsäädäntö perustuu kolmikantaratkaisuun eikä hallitus katso, että sitä tulisi muuttaa.

Komitea katsoi, että ratkaisun perusteella ei ole ryhdytty mihinkään toimiin.

 

Finnish Society of Social Rights v. Finland, Complaint No. 108/2014, decision on the merits of 8 December 2016

Vuonna 2016 komitea totesi artiklan 13 rikkomuksen, koska työmarkkinatuki yksin ja yhdessä muiden etuuksien (esim. asumistuki ja toimeentulotuki) kanssa ei ollut riittävä edunsaajien perustarpeiden kattamiseen. Hallituksen mukaan eri etuudet yhdessä mahdollistavat perustoimeentulon. Mm. asumistukea on uudistettu vuonna 2015 vähentämällä sen laskemisessa huomioitavia vähennyksiä.

Komitea katsoo, ettei riittäviin toimiin ole ryhdytty työmarkkinatuen nostamiseksi riittävälle tasolle yksinään tai yhdessä asumistuen kanssa. Hallitus ei myöskään ole riittävästi osoittanut, että etuudet yhdessäkään parantaisivat työmarkkinatuen saajien tilannetta. 

 

Sosiaalisten oikeuksien komitea julkaisi Suomea koskevat tiedot samanaikaisesti vuosiraporttinsa (2020) kanssa. Raportissa teemana oli työllisyyttä, koulutusta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevat artiklat 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 ja 25. Suomea oli pyydetty raportoimaan vain järjestökanteluiden osalta.

 

 

EUROOPAN SOSIAALISTEN OIKEUKSIEN KOMITEA

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea käsittelee Euroopan sosiaalisen peruskirjan nojalla tehtyjä järjestökanteluja sekä jäsenvaltioiden määräaikaisraportteja.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle voivat valittaa työmarkkinaosapuolet sekä kansalaisjärjestöt. Yksityishenkilöt eivät voi tehdä kantelua sosiaalisen peruskirjan nojalla.

Järjestö voi tehdä kantelun, jos se epäilee, ettei peruskirjaa ole tietyssä, kanteluiden järjestelmän hyväksyneessä jäsenvaltiossa pantu riittävällä tavalla täytäntöön.

Ulkoministeriön sivu sosiaalisten oikeuksien peruskirjasta

 

Suomea koskevat vireillä olevat järjestökantelut

No. 197/2020 Validity v. Finland, jonka mukaan Suomi loukkasi vammaisten henkilöiden oikeuksia keväällä 2020 koronapandemian vuoksi käyttöönottamillaan rajoituksilla. Kantelun koski artikloja 11 (oikeus terveyden suojeluun), 14 (oikeus käyttää sosiaalipalveluja) ja 15 (fyysisesti tai psyykkisesti vammaisten oikeus ammatilliseen koulutukseen, kuntoutukseen ja yhteiskunnalliseen jälleensopeutumiseen).

No. 172/2018 Finnish Society of Social Rights v. Finland, jonka mukaan Suomi loukkaa peruskirjan määräyksiä pitämällä sosiaaliturvan ja sosiaalisten etuuksien määrän liian alhaisella tasolla. Tutkittavaksi ottamisesta ei ole vielä tehty päätöstä.

 

Suomea koskevat jo ratkaistut järjestökantelut

No. 163/2018 ATTAC ry, Globaali sosiaalityö ry and Maan ystävät ry v. Finland

No. 139/2016 Central Union for Child Welfare (CUCW) v. Finland

No. 129/2016 University Women of Europe (UWE) v. Finland

No. 108/2014 Finnish Society of Social Rights v. Finland

No. 107/2014 Finnish Society of Social Rights v. Finland

No. 106/2014 Finnish Society of Social Rights v. Finland

No. 88/2012 Finnish Society of Social Rights v. Finland

No. 71/2011The Central Association of Carers in Finland v. Finland

No. 70/2011 The Central Association of Carers in Finland v. Finland

No. 35/2006 Federation of Finnish Enterprises v. Finland