Ihmisoikeusvaltuuskunta: opettajien ihmisoikeusosaamista on vahvistettava

15.4.2021

Ihmisoikeudet eivät kuulu opettajankoulutukseen pakollisena oppiaineena, vaikka ihmisoikeudet sisältyvät kansallisiin opetussuunnitelmiin. Opettajien ihmisoikeusosaamista on nyt lisättävä viipymättä hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Hallituksen puoliväliriihen ja hallitusohjelman täytäntöönpanon tarkastelun lähestyessä Ihmisoikeusvaltuuskunta ja Ihmisoikeuskeskus kehottavat kannanotossaan valtioneuvostoa ja erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriötä pikaisesti

  • vahvistamaan opettajien pitkäjänteistä perus- ja täydennyskoulutusta ihmisoikeuksista ja
  • takaamaan Ihmisoikeuskoulutukselle pysyvä rahoitus, pysyvät rakenteet ja riittävä henkilöstö.

Ihmisoikeusvaltuuskunta, samoin kuin useat ihmisoikeussopimuksia valvovat kansainväliset toimijat, ovat toistuvasti vaatineet, että opettajien ihmisoikeusosaamista on vahvistettava. Tällä hetkellä ihmisoikeudet eivät kuulu opettajankoulutukseen pakollisena oppiaineena, vaikka ihmisoikeudet sisältyvät kansallisiin opetussuunnitelmiin.

Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on vahvistaa koulujen ja oppilaitosten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta. Tämä edellyttää, että opettajien ja kasvattajien perus- ja täydennyskoulutukseen lisätään ihmisoikeussisältöjä ja ihmisoikeusperustaista näkökulmaa.

Kannanotto ihmisoikeuskoulutuksesta opettajille 2021

 

Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset 2014

Ihmisoikeusvaltuuskunta laati vuonna 2014 seitsemän konkreettista suositusta toimenpiteistä, joiden avulla ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta voidaan edistää Suomessa.

 

Hallitusohjelmasuositukset 2019-2023

Ihmisoikeusvaltuuskunta on vuonna 2019 suosittanut hallitusohjelman valmistelun yhteydessä, että

• Perus- ja ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta lisätään kaikilla hallinnon tasoilla.

• Kehitetään ja julkaistaan esteetöntä ja saavutettavaa perus- ja ihmisoikeustietoa eri kielillä sekä eri kommunikaatiokeinoille ja -tavoille soveltuvana.

 

Lisätiedot:

Sirpa Rautio, Ihmisoikeuskeskuksen johtaja, ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtaja

sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, 09 4321 (eduskunnan vaihde)

 

Ihmisoikeusvaltuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä ja käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita. Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa muodostavat Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution.