Lausunto: Esteettömyysdirektiivin toimeenpanon on oltava ihmisoikeuksia turvaavaa ja riittävästi resursoitua

31.1.2022

Ihmisoikeuskeskus peräänkuuluttaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle EU:n esteettömyysdirektiivin kansallista toimeenpanoa koskevasta esitysluonnoksesta riittäviä resursseja toimeenpanoon ja sen valvontaan. Lisäksi lausunnossa muistutetaan YK:n vammaisyleissopimuksen ja Suomen perustuslain sisältämän perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen riittävän aktiivisesta huomioimisesta.

EU:n esteettömyysdirektiivin kansallinen toimeenpano on tärkeä askel matkalla kohti yhteiskuntaa, jossa vammaiset ja toimintarajoitteiset ihmiset voivat toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Direktiivi ja sen toimeenpano ovat kiinteässä yhteydessä YK:n vammaisyleissopimukseen ja erityisesti sen 9 artiklaan esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Suomi on ratifioinut vammaisyleissopimuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään ja esteettömyysdirektiivi on valmisteltu pitkälti vammaisyleissopimuksen lähtökohdista.

Kaiken kaikkiaan Ihmisoikeuskeskus pitää hallituksen esitystä direktiivin toimeenpanosta huolellisesti valmisteltuna. Lisää huomiota olisi kuitenkin pitänyt kiinnittää perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointiin, erityisesti kun kyseessä on direktiivi, jolla on vahva perusta ihmisoikeussääntelyssä.

Ihmisoikeuskeskus edellyttää myös riittäviä resursseja direktiivin toimeenpanon valvontaan ja sen sisältämiin vaatimuksiin liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan eri toimijoille. Neuvontaa ja ohjausta on tarjottava etenkin direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitteiden ja palvelujen tuottajille ja niiden kuluttajille.

Esteettömyysdirektiivin rakennettua ympäristöä koskeva Liite III on irrotettu nyt lausuttavana olevasta lainsäädäntöhankkeesta. Rakennetun ympäristön esteettömyyssääntelystä päätetään myöhemmin erillisessä lainsäädäntöhankkeessa. Liite III tarjoaakin sinänsä varsin vähän konkreettista sisältöä ympäristön esteettömyyteen. Ihmisoikeuskeskus kuitenkin painavasti esittää, että rakennetun ympäristön esteettömyyssääntelyä parantava lainsäädäntöhanke käynnistetään nopealla aikataululla. Valmisteltavan lainsäädännön tavoitteiden on oltava linjassa YK:n vammaisyleissopimuksen antamien velvoitteiden kanssa.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto löytyy täältä

Lisätietoja:

Mikko Joronen, asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus, mikko.joronen@ihmisoikeuskeskus.fi