Lausunto: Lakiesitysten vaikutuksia on tarkasteltava kokonaisuudessaan perus- ja ihmisoikeuslinssien läpi

30.4.2022

Lainvalmistelun tärkeä osa on lain vaikutusten arviointi. Ihmisoikeuskeskus antoi 26.4.2022 lausunnon valtioneuvoston luonnoksesta uudeksi vaikutusarviointiohjeeksi lainvalmistelijoille.

Yleisesti ottaen Ihmisoikeuskeskus pitää ohjeluonnosta kannatettavana. Ihmisoikeuskeskus painottaa, että kaikessa lainvalmistelussa lähtökohtana tulee olla ihmisoikeusperustaisuus ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistäminen. Hallituksen esityksiä tulee tarkastella ja eri vaihtoehtoja punnita kokonaisuudessaan perus- ja ihmisoikeuslinssien läpi. Luonnoksessa valittu rakenne, jossa perus- ja ihmisoikeusvaikutukset ovat omana osionaan, mutta myös sisällytettyinä muihin arviointiteemoihin, vaikuttaa toimivalta.

On tärkeää, että vaikutusarviointi aloitetaan niin ajoissa, että sen päätelmät ovat käytössä jo lakihankkeen sisältöä koskevia linjauksia tehtäessä. Vaikutusarvioinnin on jo aikaisessa vaiheessa sisällettävä eri sidosryhmiltä saatavaa relevanttia tietoa. Perusteellisella ennakollisella vaikutusarvioinnilla voidaan luotettavimmin löytää sääntelyratkaisuja, jotka muun muassa edistävät parhaiten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Ihmisoikeuskeskus näkee luonnoksessa joitakin ongelmia, kuten digitalisaation ja siihen liittyvien perus- ja ihmisoikeusulottuvuuksien ja saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien kapean käsittelyn. Myös vammaisten henkilöiden kannalta merkittävien kysymysten pelkistäminen etupäässä tietyille hallinnonaloille on ongelmallista eikä toteuta YK:n vammaisyleissopimuksen ajattelutapaa.

Luonnoksessa on kuvattu taloudellisten vaikutusten arviointia laajemmin kuin perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia. Ihmisoikeuskeskus toivoo, että taloudellisten vaikutusten ja perus- ja ihmisoikeusvaikutusten yhteyttä vietäisiin pidemmälle, mm. kuvaamalla sääntelytaakan lisäksi yritysten ihmisoikeusvastuukysymyksiä ja esimerkiksi yrityksiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten yhteyttä ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin ja ympäristöperusoikeuden toteutumiseen. Ylipäätään Ihmisoikeuskeskus toivoisi ohjeeseen lisää eri vaikutusalueiden välisten yhteyksien huomioimista.

Jotta lainvalmistelijat tunnistaisivat laajasti sääntelyn mahdolliset perus- ja ihmisoikeusvaikutukset, heidän on tunnistettava suunniteltuun sääntelyyn liittyvät oikeudet. Valitettavan usein kuitenkin lainvalmistelussa käsitys perus- ja ihmisoikeusjärjestelmästä vaikuttaa olevan suppea ja rajoittuvan lähinnä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiin. Perus- ja ihmisoikeusarviointi saatetaan myös sekoittaa subjektiiviseen arvioon oikeudenmukaisuudesta.  Näihin sisällöllisiin puutteisiin ja väärinkäsityksiin voitaisiin vaikuttaa nykyistä laajemmalla perus- ja ihmisoikeuskoulutuksella.

Lue Ihmisoikeuskeskuksen lausunto kokonaisuudessaan täältä.