Lausunto: Perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi jää vähälle huomiolle hallituksen esityksessä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta

31.3.2022

Kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille, tarvitaan uutta sääntelyä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta. Tähän tarpeeseen pyrkii vastaamaan lausuttavana ollut luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta. Esityksen tavoitteena on yhtenäistää sääntelyä ja vahvistaa palvelujen laatua ja asiakas- ja potilasturvallisuutta. Ihmisoikeuskeskus katsoo, että esitys on tavoitteiltaan kannatettava ja keinoiltaan perusteltu.

Perus- ja ihmisoikeuksien käsittely luonnoksessa on kuitenkin pinnallista. Yhteiskunnalliset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu hyvin kapeasti, ja perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi rajoittuu toteamukseen, että lupa- ja valvontakäytäntöjen yhtenäistäminen lisää alueellista yhdenvertaisuutta ja julkinen tietopalvelu edistää kielellisten oikeuksien toteutumista. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen osana asiakas- ja potilasturvallisuutta ja/tai palvelujen laatua jää pitkälti käsittelemättä.

Perus- ja ihmisoikeuskäsitteistön kohdalla esityksessä on epäselvyyttä. Yhdenvertaisuus vaikuttaa ymmärretyn ainoastaan alueellisena yhdenvertaisuutena ja jää epäilys, onko sen merkitys ja sisältö perusoikeutena ymmärretty oikein. Erityisesti, kun on kyseessä laki, joka koskee laillisuusvalvontaa, on oleellisen tärkeää, että käsitteet on määritelty selkeästi. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän on toimittava systemaattisesti siitä lähtökohdasta, että se toteuttaa ja edistää asiakkaittensa perus- ja ihmisoikeuksia.


Lisätietoja: 

Sanna Ahola
asiantuntija
Ihmisoikeuskeskus

sanna.ahola@ihmisoikeuskeskus.fi