Lausunto: Kohtuullisten mukautusten toteutumisesta SORA-aloilla ei ole tarpeeksi tietoa

29.8.2022

Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi SORA-säännösten muuttamisesta. Luonnoksessa ehdotetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, yliopistolain, ammattikorkeakoululain, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 26 §:n ja rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain kumoamisesta.

SORA on lyhenne sanoista ”soveltumattomuuteen ratkaisuja”, ja säännökset käsittelevät opiskelijaksi ottamisen esteitä, opinto-oikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä päihdetestausta ja kurinpitoa. Lähtökohtaisesti kenenkään terveydentila tai vammaisuus ei voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. SORA-säännökset koskevat vain aloja, joihin liittyy liikenne-, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai alaikäisten parissa työskentelyä. Tarkat alat on määritelty valtioneuvoston asetuksella.

Ihmisoikeuskeskus pitää luonnosesitystä kannatettavana, koska se harmonisoi sääntelyä ja parantaa opiskelijoiden oikeusturvaa esimerkiksi määrittelemällä tarkemmin, milloin SORA-prosessi alkaa. Mikäli opiskelijan opiskeluoikeus päädyttäisiin peruuttamaan SORA-prosessin päätteeksi, hänelle tulee vahvempi oikeus jatko-ohjaukseen ja tukeen. Ihmisoikeuskeskus pitää myös perusteltuna sitä, että esityksen luonnoksessa ehdotetaan, että jatkossa opiskelijoilta, joiden opintoihin kuuluu olennaisella tavalla lasten, vammaisten ja iäkkäiden parissa työskentelyä, voidaan pyytää rikosrekisteri. Tällä hetkellä rikosrekisteriotteen voi pyytää vain siinä tapauksessa, jos opintoihin kuuluu olennaisella tavalla lasten kanssa työskentelyä.

SORA-säännösten uudistamistarvetta on selvitetty muun muassa koulutuksen järjestäjille ja kouluterveydelle osoitetulla kyselyllä. Sen johtopäätökset ovat paljon esillä myös luonnoksessa hallituksen esitykseksi. Ihmisoikeuskeskus kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että selvityksessä ei ole kuultu opiskelijoiden kokemuksia kohtuullisten mukautusten toteutumisesta ja toiminnasta. Selvityksessä olevat tiedot perustuvat kyselyyn vastaajien käsityksiin, eikä siitä saada kokonaisvaltaista tietoa kohtuullisten mukautusten toteutumisesta. 

Selvitykseen on myös nostettu kyselyyn vastanneiden koulutuksen järjestäjien kantoja, joiden mukaan tietyt vammaryhmät pitäisi rajata tiettyjen alojen ulkopuolelle automaattisesti. Tämä herättää huolta kohtuullisten mukautusten tosiasiallisesta toteutumisesta SORA-aloilla. Ihmisoikeuskeskus muistuttaakin, että opiskeluoikeuden peruuttamisen on perustuttava aina yksilölliseen harkintaan, eikä peruuttamispäätöstä voida tehdä ennen kuin on todettu, ettei kohtuullisia mukautuksia ole tehtävissä. Lisäksi Ihmisoikeuskeskus peräänkuuluttaa, että kohtuullisten mukautusten toteutumista on myös arvioitava opiskelijoiden näkökulmasta. Ilman mittaamista ja seurantaa ei voida todella tietää lainsäädäntöhankkeiden onnistumisesta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan: