Suomea koskevien Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisujen täytäntöönpanon viiveet selvitettävä

29.6.2021

Päivitetty 24.11.2021

Ihmisoikeuskeskus lähetti 28.6.2021 ulkoministeri Pekka Haavistolle kirjeen (liite), jossa nostamme esille huolen siitä, että useissa Suomea koskevissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuomioiden ja Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisujen täytäntöönpanossa on viiveitä. Tiedustelemme kirjeessä ulkoministeriöltä, mitkä ovat näiden tapausten keskeiset ongelmakohdat ja mistä syystä niiden täytäntöönpano on viivästynyt.

Ihmisoikeuskeskus on pyytänyt tietoja muun muassa siitä, mikä taho Suomessa vastaa näihin ratkaisuihin liittyvistä täytäntöönpanotoimista kansallisesti. Lisäksi tiedustelemme, miten ulkoministeriö aikoo edistää täytäntöönpanotoimien loppuunsaattamista kansallisesti ja toisaalta suhteessa Euroopan neuvoston ministerikomiteaan ja mikä on toimien suunniteltu aikataulu.

Ihmisoikeuskeskus painottaa, että kaikki tarpeelliset toimet on tehtävä viivyttelemättä, jotta oikeustila niin yksittäisen valittajan kuin yleistenkin toimenpiteiden osalta saatetaan kuntoon ja jotta ratkaisujen täytäntöönpanon valvonta voidaan lopettaa. Täytäntöönpanon kohtuuton viivästyminen ei ole linjassa Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden, ihmisoikeuspolitiikan eikä Suomen Euroopan neuvostolle osoittaman vahvan tuen kanssa.

Tällä hetkellä Suomea koskevia EIT:n tuomioita on avoinna yhteensä 19, joista niin sanottuja johtavia tapauksia on 10 ja toistuvia tapauksia 9. Johtava tapaus tarkoittaa tapausta, jossa on tullut esille uusia rakenteellisia ongelmia ja jotka edellyttävät yleisluontoisia, kuten lainsäädännöllisiä tai muita merkittäviä uudistustarpeita. Toistuva tapaus liittyy johonkin johtavassa tapauksessa esille tulleeseen yleiseen tai rakenteelliseen ongelmaan. 

Suomen koskevia Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisuja on avoimena yhteensä seitsemän. Sosiaalisten oikeuksien komitea on useammassa tapauksessa tarkastellut täytäntöönpanon tilannetta ja pyytänyt hallitukselta lisätietoja jo kahdesta kolmeen kertaan. 

Euroopan neuvoston ministerikomitea valvoo EIT:n antamien tuomioiden kansallista täytäntöönpanoa. Ministerikomitea pyytää hallitukselta tietoja tuomioiden täytäntöönpanon tilanteesta, ja hallituksen tehtävänä on toimittaa tietoa täytäntöönpanon edistymisestä ministerikomitealle. Ministerikomitea antaa hallitukselle suosituksia ja päätöslauselmia Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisuiden täytäntöönpanosta, minkä jälkeen sosiaalisten oikeuksien komitea tarkastelee täytäntöönpanon edistymistä kansallisesti ja päättää, milloin ratkaisu on pantu täytäntöön.

Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja riippumaton asiantuntijavirasto, jonka tehtävänä on seurata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Yhdessä Ihmisoikeuskeskus, sen Ihmisoikeusvaltuuskunta ja eduskunnan oikeusasiamies muodostavat Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution. Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu muun muassa edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta, laatia selvityksiä oikeuksien toteutumisesta, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja sekä osallistua perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Kooste EIT:n ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean Suomea koskevista avoinna olevista tapauksista

(Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 13.7.2021 antamallaan ratkaisulla kumonnut tuomion asiassa N.A. v. Suomi.)

Päivitetty 30.9.2021 - Lisätty:
Ihmisoikeuskeskuksen kirje ulkoministerille 28.6.2021 ja ulkoministeriön 24.9.2021 antama vastaus 

Päivitetty 15.12.2021:

Avoimena olevien tapausten koostetta päivitetty.