Suomi YK:n ihmisoikeustarkastelussa 2017 – Ihmisoikeuskeskus raportoi ensimmäistä kertaa

27.9.2016

Ihmisoikeuskeskus kansallisen ihmisoikeusinstituution edustajana on antanut ensimmäistä kertaa Suomen yleismaailmallista määräaikaistarkastelua (UPR) koskevan raportin. Määräaikaistarkastelu on melko uusi mekanismi, jossa YK:n jäsenvaltiot raportoivat maansa ihmisoikeustilanteesta ja antavat suosituksia toisille valtioille neljän ja puolen vuoden välein.

Ihmisoikeuskeskus arvioi raportissaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksien toteutumista sekä sitä, miten hallitus huomioi perus- ja ihmisoikeudet omassa toiminnassaan. Myönteisenä kehityksenä pidetään esimerkiksi YK:n vammaisia henkilöitä koskevan yleissopimuksen ratifiointia, toisen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman laatimista sekä yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistusta.

Toisaalta monien haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen olisi kiinnitettävä tehokkaammin huomiota sekä lakeja laadittaessa että niitä toimeenpantaessa. Myös alue- ja kuntatason viranomaiset tulisi ottaa kiinteämmin mukaan perus- ja ihmisoikeustyöhön ja heille tulisi tarjota perus- ja ihmisoikeuksia koskevaa koulutusta.

Määräaikaistarkastelun kolmas kierros alkaa YK:n ihmisoikeusneuvostossa keväällä 2017 ja Suomi on vuorossa ensimmäisten valtioiden joukossa. Tarkastelussa jäsenvaltiot antavat tarkastelun kohteena olevalle valtiolle suosituksia ihmisoikeuksien parantamiseksi. Lisäksi arvioidaan, millaista kehitystä edellisellä kierroksella annettujen suositusten perusteella on tapahtunut. Valtio voi hyväksyä suositukset kokonaan tai osittain tai jättää ne kokonaan hyväksymättä.

Tarkastelu pohjautuu valtion omaan kansalliseen raporttiin, YK:n ihmisoikeusmekanismeilta saatuihin tietoihin sekä kansallisen ihmisoikeusinstituution ja kansalaisjärjestöjen raportteihin.

Lue Ihmisoikeuskeskuksen laatima raportti kokonaisuudessaan, kts. liite.