Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi mielenterveyslain muuttamisesta

21.6.2022

Ihmisoikeuskeskus on antanut lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi mielenterveyslain muuttamisesta. Muutoksen tavoitteena on saada Suomen lainsäädäntö vastaamaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimuksia. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on jo vuonna 2012 antamassaan tuomiossa X v. Suomi velvoittanut Suomen hallituksen varmistamaan, että henkilöllä, joka saa tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa psyykkiseen sairauteen tahdonvastaisesti lääkehoitoa, on käytössään riittävät oikeusturvakeinot. 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi mielenterveyslain muuttamisesta ehdotetaankin, että silloin, kun potilas vastustaa lääkehoitoa psyykkiseen sairauteensa, hänellä olisi oikeus saada kirjallinen, muutoksenhakukelpoinen päätös.

Ihmisoikeuskeskus pääsääntöisesti kannattaa uudistusta, mutta katsoo, että potilaan oikeusturvan toteutumiseksi kirjallisen päätöksen saamisen edellytyksenä tulisi olla tietoon perustuvan, nimenomaisen suostumuksen puute, ei potilaan vastustus. Lisäksi ihmisoikeuskeskus on huolissaan potilaan tosiasiallisista mahdollisuuksista käyttää ehdotettua oikeusturvakeinoa.