Euroopan neuvoston ministerikomitea syvästi huolestunut pakkolääkintätuomion täytäntöönpanon laiminlyönnistä

13.3.2023

Euroopan neuvoston ministerikomitea käsitteli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiota X. v. Suomi tuomioiden täytäntöönpanoon keskittyvässä erityisistunnossaan 7.–9. maaliskuuta. Ministerikomitea ilmaisi päätöksessään syvän huolen siitä, että yli vuosikymmen tuomion antamisen jälkeen potilailla ei vieläkään ole pakkolääkintätapauksissa tehokkaita oikeussuojakeinoja. Ministerikomitea kehotti viranomaisia ryhtymään kiireellisesti kaikkiin käytettävissä oleviin toimiin estääkseen lisäviivästyksiä tarvittavien lainsäädäntötoimenpiteiden hyväksymisessä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) totesi vuonna 2012 antamassaan ratkaisussa X. v. Suomi tehokkaiden oikeussuojakeinojen puuttuvan, koska potilaan tahdon vastaisesti annettu lääkitys perustui lääkärin hoitopäätökseen, josta ei voi valittaa eikä sen asianmukaisuutta voi muutenkaan saattaa tutkittavaksi.

Ratkaisun täytäntöönpano edellyttää kokonaan uutta lainsäädäntöä, jossa määritellään potilaan mahdollisuuksista valittaa tahdosta riippumattoman lääkityksen määräämisestä. Täytäntöönpano on kestänyt jo yli kymmenen vuotta, minkä vuoksi ministerikomitea asetti tapauksen tehostettuun valvontaan joulukuussa 2021. EIT:ssä on tällä hetkellä vireillä myös kaksi uutta Suomea vastaan tehtyä valitusta pakkolääkinnän oikeussuojakeinon puutteen osalta: E.S. v. Suomi ja H.H. v. Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti alkusyksystä 2022, että pitkään valmisteltua hallituksen esitystä ei tulla antamaan tämän hallituskauden aikana, koska lausuntokierroksella saatu palaute edellyttää jatkovalmisteluita.

Ministerikomitea lisää poliittista painetta Suomelle

Ministerikomitea on käsitellyt X. v. Suomi -tapauksen täytäntöönpanoa joulukuussa 2021 ja uudelleen nyt maaliskuussa 2023. Lisäksi Euroopan neuvoston täytäntöönpano-osaston edustajat vierailivat Suomessa tammikuussa 2023 ulkoministeriön kutsusta. Vierailu Suomessa oli osaston ensimmäinen. Täytäntöönpano-osasto muun muassa valmistelee täytäntöönpanoon liittyviä analyyseja ja päätösehdotuksia ministerikomitealle.

Ministerikomitea päätti maaliskuun istunnossaan palata tapauksen käsittelyyn taas maaliskuussa 2024. Jos hallitus ei ole raportoinut tosiasiallisesta edistyksestä tarvittavien lainsäädäntötoimenpiteiden osalta 21.12.2023 mennessä, kehotti ministerikomitea sihteeristöä (täytäntöönpano-osastoa) luonnostelemaan väliaikaisen päätöslauselman (interim resolution) maaliskuun 2024 istuntoa varten. Tämä olisi kolaus Suomen maineelle ihmisoikeuksia kunnioittavana ja yhteistyöhaluisena maana.

Ihmisoikeuskeskus on seurannut ja raportoinut aktiivisesti

Ihmisoikeuskeskus lausui tapauksesta X. v. Suomi ministerikomitealle 21.10.2021 ja uudelleen 27.1.2023. Ministerikomitean työjärjestyksen sääntö nro 9 (Rule 9) antaa mahdollisuuden kansallisille ihmisoikeusinstituutioille toimittaa lausunto Euroopan neuvostolle täytäntöönpanon valvontaa varten.

Uusimmassa, tammikuulta olevassa lausunnossaan Ihmisoikeuskeskus kritisoi sitä, että X. v. Suomi -tapauksen täytäntöönpano on jälleen viivästynyt, kun sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti, ettei hallituksen esitystä ehditä antamaan tällä hallituskaudella. Lisäksi Ihmisoikeuskeskus korosti lausunnossaan, että säännöllisesti annettavasta tahdosta riippumattomasta lääkehoidosta tulisi tehdä kirjallinen, muutoksenhakukelpoinen päätös. Potilaan oikeusturvan toteutumiseksi kirjallisen päätöksen saamisen edellytyksenä tulisi olla tietoon perustuvan, nimenomaisen suostumuksen puute eikä lääkityksen vastustaminen.

Ihmisoikeuskeskus tapasi täytäntöönpano-osaston edustajia heidän vierailullaan Suomessa tammikuussa 2023. Tämän lisäksi Ihmisoikeuskeskus pyysi vuonna 2021 ulkoministeriöltä tietoa siitä, miksi EIT:n tuomioiden ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean (ESOK) ratkaisujen kansallinen täytäntöönpano viivästyy.

X. v. Suomi -tapauksen sekä muiden EIT-tuomioiden ja sopimusvalvontaelinten päätösten ja suositusten täytäntöönpanon vakavat viivästykset eivät ole linjassa Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden, ihmisoikeuspolitiikan eikä Suomen Euroopan neuvostolle osoittaman vahvan tuen kanssa. Ihmisoikeuskeskus jatkaa X. v. Suomi-tapauksen täytäntöönpanon aktiivista seurantaa ja edistämistä.