Ihmisoikeuskeskuksen ajankohtaisia hankkeita 3/2021

7.10.2021

Ihmisoikeuskeskus on koonnnut yhteen ajankohtaisia hankkeitaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurannan, edistämisen ja kansainvälisen yhteistyön osalta ajalta 6-10/2021.


1. PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN SEURANTA

Perusoikeusbarometri

Perusoikeusbarometri julkaistiin 22.6.2021 ja on luettavissa täällä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163261

Perusoikeusbarometrissa selvitettiin vammaisten henkilöiden ja eri kielivähemmistöjen (ruotsin-, venäjän- ja arabiankieliset) kokemuksia perusoikeuksista. Perusoikeusbarometri on tehty rinnakkain EU:n perusoikeusviraston Fundamental Rights Surveyn kanssa ja sen metodologiaa ja kysymyksiä noudattaen. Survey tehtiin kaikissa EU-jäsenmaissa ja osa sen tuloksista on jo julkaistu. Perusoikeusbarometri on osa kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toimeenpanoa.

Ihmisoikeuskeskus julkaisee lisäksi kaksi lyhyttä yhteenvetoraporttia tutkimuksen tuloksista. Toisen teemana on vammaiset ja toimintarajoitteiset, ja toisen teema on yleisempi oikeustietoisuus.


Kansallinen selvitys sekä eurooppalaista vertailua valikoiduista perus- ja ihmisoikeustoimijoista

Ihmisoikeuskeskus haastatteli kevään ja kesän aikana selvityksen piiriin kuuluvia toimijoita, eli ylimpiä laillisuusvalvojia, erityisvaltuutettuja sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa. Ihmisoikeuskeskuksen henkilöstöä on kuultu keskuksen oman sekä koko kansallisen ihmisoikeusihmisoikeusinstituution toiminnasta. Syksyllä kuullaan vielä muutamia sidosryhmiä haastatteluin tai kyselyin. Myös ihmisoikeusvaltuuskunnalle on lähetetty selvitykseen liittyvä kysely. Kansallinen selvitys valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä ja se julkaistaan vuoden 2022 alkupuolella.

Eurooppalainen tutkimus, jossa tarkastellaan perus- ja ihmisoikeustoimijoita koskevia kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja sekä tiettyjen maiden ihmisoikeusinstituutioita ja eräitä erityisvaltuutettuja Suomen kannalta keskeisten toimintojen osalta, valmistuu kuluvan syksyn aikana.


Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja sosiaalisten oikeuksien komitean Suomea koskevien ratkaisujen täytäntöönpanon kansallinen seuranta

Ihmisoikeuskeskus pyysi ulkoministeriöltä selvitystä viivästyksistä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT, 31 avointa) ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean (SOK) Suomea koskevien ratkaisujen (seitsemän avointa) täytäntöönpanossa. Ihmisoikeuskeskuksen UMI Haavistolle 28.6.2021 lähetettyyn kirjeeseen 24.9.2021 saadussa vastauksessa todettiin mm. Suomen päätyminen erityistarkkailuun tapauksen X. vs. Suomi täytäntöönpanon viivästyksen osalta (pakkolääkintä). Samasta aiheesta on EIT myös toimittanut uuden valituksen hallitukselle vastattavaksi. Ministeriö kärsii resurssipulasta mutta siitä huolimatta loppuvuonna 2021 suuri osa avoimena olevista tapauksista on tarkoitus saada viimein suljettua.

IOK:n uutinen prosessista liiteaineistoineen


Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa 2020 -julkaisu

Ihmisoikeuskeskus on aloittanut koostamaan julkaisua perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa vuonna 2020. Julkaisu koostaa perus- ja ihmisoikeustoimijoiden havaintoja painottuen erityisesti niihin aihealueisiin ja oikeuksiin, jotka ovat tällä hetkellä mukana Ihmisoikeuskeskuksen seurantatyössä. Ihmisoikeuskeskus on julkaissut koosteen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa vuosilta 2018 ja 2019.

Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa – koottuja havaintoja (vuodelta 2018)

Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa – koottuja havaintoja vuodelta 2019


Ihmisoikeuskeskuksen lausunnot 2021

Ihmisoikeuskeskuksen lausunnot vuodelta 2021 on koottu verkkosivuille osoitteeseen https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/tietoa-meista/ihmisoikeuskeskus/lausunnot-ja-kannanotot/


IOK:n seurantatyökalu - Lempi

Ihmisoikeuskeskus jatkaa seurannan kehittämistä. Sen oma, Lempiksi nimetty seurantatyökalu otettiin testikäyttöön toukokuun aikana. Kyseessä on alusta, johon kootaan ajantasaisesti tietoa valittujen teemojen osalta oikeuksien toteutumisesta ja muusta kehityksestä. Työkalu mahdollistaa perus- ja ihmisoikeuksien seuraamisen pitkäjänteisesti ja auttaa raportoinnissa.


2. PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN EDISTÄMINEN

Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma ja ihmisoikeusselonteko

Järjestyksessä kolmas valtioneuvoston kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma (2020-2023) julkaistiin kesäkuussa. Ohjelma sisältää ensimmäistä kertaa kansallisen perus- ja ihmisoikeusindikaattorikehikon, jolla pyritään kehittämään perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaa järjestelmällisemmäksi. Ihmisoikeuskeskus oli mukana kehittämässä indikaattoreita ja jatkaa ohjelman seurantaa työryhmän asiantuntijana. Oikeusministeriön järjestämä tilaisuus toimintaohjelmasta ja indikaattoreista 14.10.2021.

Ulkoministeriön valmistelema valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko (2021) on edelleen kesken. Selonteko linjaa valtioneuvoston toimintaa perus- ja ihmisoikeuskysymyksissä yhdessä PIO-toimintaohjelman kanssa.  Selonteko on tarkoitus antaa vielä vuoden 2021 kuluessa. 


Ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen edistäminen opettajien koulutuksessa

Ihmisoikeuskeskuksen, oikeusministeriön ja Helsingin yliopiston rahoittama ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan toteuttama, kesällä 2021 päättynyt, yhteishanke kehitti demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta opettajankoulutuksessa. Hanke vahvistaa pedagogista lähestymistapaa keskuksen koulutustyössä ja materiaaleissa. Kohderyhmänä olivat koulutusalan ammattilaiset, opettajat ja opettajaksi opiskelevat.

Viimeisenä kokonaisuutena hankkeessa valmistui alkuperäiskansaa koskeva ihmisoikeuskoulutuskokonaisuus. Sen aiheet ovat: 

  1. tietoperustan vahvistaminen alkuperäiskansasta (mitä alkuperäiskansa ja itsemääräämisoikeus tarkoittavat?),
  2. Kielelliset ja kulttuuriset ihmisoikeudet,
  3. Ilmastonmuutos & saamelaiset sekä
  4. Puheenvuoro opettajille ja kasvattajille (selvityksen pohjalta).

Alkuperäiskansa saamelaisia käsittelevä ihmisoikeuskoulutuskokonaisuus julkaistiin 4.10.2021. 

Syksylle/talvella 2021 on suunnitteilla vielä seminaari hankkeen tuloksista ja ihmisoikeuskasvatuksen tilanteesta Suomessa. Vaikuttamistyötä jatketaan eri tavoin, jossa hyödynnetään hankkeessa karttunut tieto ja esimerkiksi tuore Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotto ihmisoikeuskasvatuksesta. Työskentely OKM:n ja OM:n ohjausryhmässä jatkuu myös. Opettajankoulutus on ollut käsittelyssä omana alaryhmänään ja opettajankoulutuksen tilanteen jatkokäsittelyä ohjausryhmässä jatketaan syksyllä 2021.

Ihmisoikeuskasvatus- ja koulutus IOK:n sivuilla

Saamelaistietoa vai puuttuvaa tietoa saamelaisista? (Miettunen 2020)

Demokratiakasvatus ja poliittinen polarisaatio globaalien kriisien aikakaudella / Twitter @DEMOPOLproject

Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotto ihmisoikeuskasvatuksesta

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen ohjausryhmä 2020 - 2023 (OKM & OM koordinoima)


Yhteistyöprojekti ELSA:n kanssa

Ihmisoikeuskeskus on mukana European Law Students’ Association Finlandin (ELSA Finland) Rule of Law Education -projektissa, jossa vapaaehtoiset kouluttajat pitävät lukioille oppituntisarjan perus- ja ihmisoikeus- sekä oikeusvaltiokysymyksistä. Ihmisoikeuskeskus on auttanut materiaalien tuottamisessa ja järjesti huhtikuun lopussa koulutuksen ihmisoikeus- ja oikeusvaltioaiheista ELSA:n vapaaehtoisille kouluttajille. Uusi syventävämpi koulutus järjestetään lokakuussa 2021.

ELSA Finlandin nettisivut


Perus- ja ihmisoikeudet asumispalveluissa -hanke

Ihmisoikeuskeskus on yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen vammaistiimin kanssa tehnyt yhteishanketta, jonka tavoitteena on tukea erityisesti kehitysvammaisten asumispalveluyksiköiden johtoa ja henkilökuntaa vahvistamaan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta. Hankkeessa on laadittu asumisyksiköiden toimintaa ohjaava itsearviointityökalu. Työkalu viimeisteltiin kehitysvammaisten asumispalveluyksiköiltä ja muilta toimijoilta saatujen kommenttien perusteella alkukeväästä.

Työkalu julkaistaan ja otetaan käyttöön lokakuun loppupuolella 2021.


Vammaisten henkilöiden työelämäoikeuksien edistäminen

Ihmisoikeuskeskus tekee yhteistyötä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston kanssa liittyen vammaisten henkilöiden työelämäoikeuksien edistämiseen. Yhteistyön tavoitteena on löytää ratkaisuja rakenteellisiin ongelmiin, joita pidetään YK:n vammaisyleissopimuksen 27 artiklan näkökulmasta ongelmallisina. Tausta-aineistona käytetään muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2020 julkaisemaa selvitystä vammaisten henkilöiden työelämään pääsyn rakenteellisista esteistä.  Tavoitteena lisätä kohtuullisen mukauttamisen huomioimista vammaisten henkilöiden työelämäoikeuksien edistämiseksi.

Hankkeessa valmisteltu julkaisu on tällä hetkellä kommenttikierroksella. Julkaisuajankohta on loppusyksy 2021.


CRPD-komitean yleiskommentti osallistamisesta käännetty suomeksi ja ruotsiksi

Ihmisoikeuskeskus on käännättänyt CRPD-komitean yleiskommentin nro 7 suomeksi ja ruotsiksi yhteistyössä VIOK:in kanssa.

Yleiskommentti nro 7 käsittelee vammaisyleissopimuksen velvoitetta osallistaa vammaiset henkilöt heitä koskevaan päätöksentekoon (4 artikla 3 kohta) ja yleissopimuksen kansallisen toimenpanon seurantamenettelyyn (33 artikla 3 kohta).

Yleiskommentti suomeksi ja ruotsiksi löytyy täältä: https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/uutiset/crpd-komitean-yleiskommentti-osalli/


Ikääntyneiden itsemääräämisoikeus ympärivuorokautisissa asumispalveluissa -hanke

Ihmisoikeuskeskus käynnisti 2020 hankkeen ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. Hanke käynnistettiin kyselyllä, jolla kartoitettiin henkilöstön näkemyksiä ja osaamista perus- ja ihmisoikeusasioissa. Kyselyn tuloksista laadittiin raportti, jota voidaan jatkossa käyttää mm. vaikuttamistoiminnassa.

Raportti julkaistiin kesäkuussa 2021.

Ihmisoikeuskeskus järjesti 31.5.2021 ikääntyneiden itsemääräämisoikeudesta ympärivuorokautisissa palveluissa webinaarin. Touko- ja kesäkuussa 2021 Ihmisoikeuskeskus toteutti neljä puolen päivän mittaista koulutusta hankkeeseen osallistuneiden palveluntuottajien henkilökunnalle.

Syksyllä 2021 ikääntyneiden itsemääräämisoikeutta koskevaa koulutusmateriaalia viedään Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuille.


Selvitys vanhusneuvostojen vaikuttamismahdollisuuksista

Ihmisoikeuskeskuksen tavoitteena on vahvistaa oikeudellista näkökulmaa ikääntyneisiin liittyvässä toiminnassa, päätöksenteossa ja myös laajemmin asenteissa. Vanhusneuvostoilla on lainsäädännössä keskeinen rooli muun muassa ikääntyneiden hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Vanhusneuvostojen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen on tämän vuoksi erityisen tärkeää.

Ihmisoikeuskeskus käynnisti syksyllä 2020 selvityksen, jossa kartoitettiin neuvostojen käytäntöjä ja mahdollisia haasteita. Kyselyn tuloksista valmistui raportti kesällä 2021.


Selvitys kotona asuvien yli 70-vuotiaiden palvelutarpeesta

Ihmisoikeuskeskus ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia ovat yhdessä Taloustutkimuksen kanssa tehneet kyselyn kotona asuville yli 70-vuotiaille ja heidän läheisilleen. Taloustutkimus on huolehtinut kyselyn käytännön toteuttamisesta alkuvuodesta 2021. Kyselyssä kartoitettiin kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten erilaisten palvelujen saamista ja tarvetta sekä koronaviruspandemian vaikutuksia palvelujen saamiseen ja tarpeeseen.

Raportti kyselyn tuloksista valmistuu syksyllä 2021.


Oikeutta ikäihmisille -hanke

Joulukuussa 2020 alkoi Oikeutta ikäihmisille! – tarinoita ikääntyvästä Suomesta ­-hanke (OITIS), jossa selvitetään, millaisia erilaisia oikeudellisia ongelmia ikääntyvillä (yli 65-vuotiailla) on ja ovatko he saaneet ratkaisuja ongelmiinsa. Tutkimuksessa kerätään ikääntyviltä vapaamuotoisia kertomuksia heidän kokemistaan oikeusongelmista ja oikeudensaantimahdollisuuksista ja haastatellaan osaa kirjoittajista. Hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Itä-Suomen yliopiston Hyvinvointioikeuden instituutti, Tampereen yliopisto ja Ihmisoikeuskeskus.

Lisätietoa OITIS-hankkeesta


Olen Antirasisti -kampanja

Ihmisoikeuskeskus osallistui oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun järjestämään Olen Antirasisti -kampanjaan 13.9.–26.9.2021. Kampanjan tavoitteena on mm. lisätä ja laajentaa tietoutta rasismista ja kannustaa ihmisiä puuttumaan havaitsemiinsa tilanteisiin sekä herättää yhteiskunnallista ja julkista keskustelua antirasistisesta toiminnasta. Ihmisoikeuskeskus osallistui kampanjaan muun muassa jakamalla kampanjan materiaalia ja Ihmisoikeuskeskuksen muuta materiaalia kampanjaan liittyvistä aiheista sekä sisällyttämällä koulutuksiinsa tietoa rasismista ja syrjinnästä. Kampanja jatkuu vuonna 2022.

Olen Antirasisti -kampanjan nettisivut


3 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

ENNHRI:n oikeudellinen työryhmä

Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkosto teki sivuväliintulon sveitsiläisten isoäitien ilmastovalitukseen EIT:ssa. Aiemmin ENNHRin osallistumaan vammaisten henkilöiden äänestysoikeutta Tanskassa koskevaan valitukseen ei suuri jaosto myöntänyt jatkokäsittelylupaa ja jaoston aikaisempi ratkaisu jäi lopulliseksi. Lokakuussa 2021 ENNHRI/Oikeudellinen työryhmä järjestää yhdessä Euroopan perusoikeusviraston (FRA) ja Euroopan tasa-arvoelinten eurooppalaisen verkoston (Equinet) kanssa kolmena päivänä koulutuksen EU:n perusoikeuskirjan roolista kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ja tasa-arvoelinten toiminnassa.

ENNHRI:n oikeudellinen työryhmä

***